8626. lajstromszámú szabadalom • Szántó-, vető- és boronálógép

Megjelent 1897. évi jnlixis lió 20-Án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8626. szám. X/n- OSZTÁLY. Szántó, vető és boronáló gép. SCHWARZ MIKSA GÉPGYÁROS ÉS IRINYI LAJOS FÖLDBIRTOKOS DEBRECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát oly földművelő eszköz képezi, mely ugyanazon időben szánt, vet és boronál; és amelynél az eke mögé kapcsolt vető- és boronáló - készüléket az eke kiemelése alkalmával szintén kiemelhet­jük. A találmány további tárgya a vető-szer­kezet sorhúzóinak oly elrendezése, mely szerint azok rúgók segélyével vetés alatt a talajviszonyok szerint fölemelkedhetnek vagy lesiilyedhetnek; végre a sorhúzót a szántott barázda mélységének megfelelőleg beállít­hatjuk. A találmánybeli gép előnye, hogy a sor­húzó beállítása következtében a vetőmag a fölszántott barázda fenekére, vagyis érlelő földbe jut. s ezáltal a magnak csiraképessége lényegesen növeltetik, ós mag-mennyiség takaríttatik meg; továbbá azáltal, hogy a szántást a vetéssel és boronálással egyidejű­leg végezzük, időt. pénzt és vonóerőt taka­rítunk meg, s minthogy három gépet kom­bináltunk, kisebb gazdák is könnyebben be­szerezhetik, mint az ekét, vetőgépet és bo­ronálógépet külön-külön. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmánybeli szántó-, vető- és boronálógépet oldalnézetben mutatja, midőn a gép működő állásban van. A 2. ábra ugyanannak fölülnézetét tün­teti föl. A az eke háromszögalakú váza* mely mellső részén a b csapágyakkal bír. Ezen csapágyakba két végén görbített B tengelyt helyezünk, mely C D kerekekkel van ellátva. Az F magszekrényt tartó c d csapágyakkal ellátott E keretet e f csuklók segélyével A ekeváz hátulsó részéhez kapcsoljuk. A cd csapágyakba, egyik végén görbített (< ten­gelyt helyezünk, mely H barázda-kerék és 1 kis kerék tartására szolgál. Az F mag­szekrény R rúgó által állásában rögzíthető. A K sorhúzókat, melyeknek száma a ba­rázdák szélessége szerint változik, g karok segélyével E kerethez csuklósan kapcsoljuk. Hogy a sorhúzók vetés alatt göröngyök által fölemeltetvén, ismét lesülyesztessenek, a g kar külső végét rugalmasan kapcsoljuk az E kerethez. E czélból az E keretet m ve­zetőgyűrűkkel látjuk el. melybe mindegyik sorhúzó g karjának villát képező végéhez n peczek által kapcsolt i lap k csapja föl- és alá mozgatható, h csapot l csavarrugóval látjuk el, mely K sorhúzót állandóan a ta­lajhoz nyomja. Hogy a sorhúzót tetszőleges barázda-mély­ségnek megfelelőleg beállíthassuk, az » fém­lapot, melyben g kar villa alakú vége föl s alá mozgatható, több lyukkal látjuk el, me­lyek bármelyikébe a g kar n peczek segé-

Next

/
Thumbnails
Contents