8599. lajstromszámú szabadalom • Szekrény újságoknak és más hasonlóknak ideiglenes eltartására

Megjelent lSÍ)?. évi julius lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8599. szám. VIII/C. OSZTÁLY. Szekrény újságoknak és más hasonlóknak ideiglenes eltartására. GERLACH SERVATIUS HADNAGY BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát képező szek­rény újságoknak, folyóiratoknak, kéziratok­nak és más hasonlóknak ideiglenes eltartá­sára szolgál. Mellékelt rajzon a szekrénynek két kivi­teli alakja van föltüntetve. 1. ábra a szekrény elölnézete. 2. ábra a 3. ábra a—b vonalán átmenő függélyes metszet. 3. ábra a 2. ábra c—d vonalán átmenő vízszintes metszet. 4. ábra a szekrény egy másik kiviteli alakjának vízszintes metszete. Ezen új szekrényt, melynek szerkezete a mellékelt rajzon világosan látható, főkép egy, az újság berakására szolgáló fölső A nyílás és egy. az újság kiszedésére szolgáló alsó B nyílás jellemzi. Úgy az A, valamint a B nyílás elzárható egy-egy e illetőleg /' ajtó­val. A szekrény négy g h i k oldalfalát szilárdan egymáshoz erősíthetjük, úgy hogy a szekrény' csak egy meghatározott alakú újságra lesz berendezve. Lehet azonban a két h és k oldalfalat a szekrényben eltol­hatóan is készíteni, mint az a 2. és 3. áb­rán föl van tüntetve, avagy pedig lehet a két h és k oldalfalat a mellső g falhoz szi­lárdan odaerősíteni és a hátsó i falat eltol­hatóan készíteni és a szekrényt ily módon a különböző alakok szerint módosítani. A 4. ábrán oly szekrény látható, melynek csak hátsó fala tolható el. Az újságnak vagy más hasonlóknak a telt szekrényből való kiszedésének megkönnyí­tésére az l fenéknek a B nyílás felé fordí­tott oldalán m lépcsőt készítünk, minek kö­vetkeztében az alúl fekvő újságoknak mellső szélei szabadon feküsznek és könnyebben megfoghatók, ha a szekrényből ki akarjuk őket szedni. Az m lépcső oly széles lehet, mint a szekrény egész feneke, vagy csak a kéznek megfelelő szélességű lehet. Hogy a szekrénynek a B nyílás fölött levő részében lévő füzeteket, újságokat, stb. kivehessük, úgy lehet a szekrényt elkészíteni, hogy az egyik fal egészen eltávolítható legyen, vagy pedig, hogy, mint egy ajtót, oldalt ki lehessen nyitni. Ezáltal bármely füzetet kivehetjük a szekrényből. Legczélszerúbb a szekrény azon falát a fönti módon elrendezni, mely füze­tek vagy újságok fejéhez a legközelebb fek­szik. Az 5. ábra vízszintes metszetben egy oly szekrényt tüntet föl. melynek hátsófala forgatható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szekrény újságoknak és más hasonlók­nak ideiglenes eltartására, jellemezve egy fölső, esetleg födéllel ellátható A

Next

/
Thumbnails
Contents