8584. lajstromszámú szabadalom • Kávét pótló anyagok előállítása

Megjelent 1891. évi julius hó 15-én-MAGY. gÜI KIR. S2 AB AD ALMI |||Í? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8584. szám. IV/e. OSZTÁLY. Kávét pótló anyagok előállítása. KATHREINER'8 MALZKAFFEEFABRIKEN M. B. H. GYÁRI CZÉG MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 szeptember hó 19-ike. Gabonából, különösen árpából előállított pótkávéknak kellemetlen, kozmás ízük van, mely a szem hüvelye és keményítőteste között levő proteinanyagoknak a pörkölés­nél képződő bomlási termékeiben (pyridinek és ezek származékai) leli okát. Ha most a pörkölést megelőző lágyitási folyamatnál elektromos áram hat a gabonaszemekre, akkor a kellemetlen ízű ártalmas terméke­ket képző anyagok a pörkölésnél sokkal kevesebb vízben oldható nitrogénanyagok képződnek. A gyakorlati kísérletek és vegy­elemzések hosszú sora bizonyítja, hogy a gabonakávé vízben oldható nitrogéntartalma, ha a pörkölést megelőzőleg elektromos áram behatásának tettük ki, több mint 50 %-kal csökken. Természetes, hogy az áram hatása annál jobb, minél inkább behathat az összes, a pulii­tóban levő gabonaszemekre. Hogy ezt lehe­tővé tegyük, a gabonát vízszintes tengely körűi forgó edényekbe áztatjuk, mi mellett az áramvezeték egyik pólusa az edényfalak­tól elszigetelt tengelylyel van összekötve, míg maga az edényfal, vagy azon alkalma­san elhelyezett elektródok a másik pólussal köttetnek össze. A szilárdan álló edények fából is készül­hetnek és vassal burkoltainak. Gyakorlati példának megemlítjük az árpa kezelését (alapúi az árpakávé készítéshez.) A fönt leírt edényben az árpa vízben vagy jól vezető anyagok, mint pl. kénsavas nátron, gyenge oldatában 20—70 C hőfoknál áz­tatik. A mint a mag belseje a keményítő­szemcséig jól átázott, az edényt egyen­áramú gép áramkörébe kapcsoljuk be. Leg­czélszerűbben kis feszültségekkel (5—10 volt.) dolgozunk és az áramerősség, valamint a behatás ideje az alkalmazandó árpa minő­sége és mennyisége szerint igazodik. Nitro­génben szegény árpának kevesebb áramra van szüksége, mint nitrogénben dúsnak. Az előbbinél 500—3000, az utóbbinál 1000—6000 wattot lehet métermázsánkint számítani. Miután az áramot kikapcsoltuk, czélszerü az áztató vizet még egyszer vagy többször kicserélni és az árpát addig az áztatóban hagyni, míg az egész mag belsője jól át­nedvesedett. A forgó áztató edények alkal­mazásának még az az előnye, hogy a gabona egyenletesebben puhul, mint a többi hasz­nálatos edényben.

Next

/
Thumbnails
Contents