8567. lajstromszámú szabadalom • Táphengerek hajtása emeletes tisztítógépeknél

Megjelent lSÍ)?. évi julius lió 14-én. AIAGY. Klii SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8567. szám. X/i. OSZTÁLY. Táphengerek hajtása emeletes tisztító gépeknél. SEEREINER NÁNDOR MALOMFÖLÜGYELŐ, MISKY ANDRÁS SZERELŐ ÉS GRAEPEL HUGÓ GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 26-ika. Az egyes emeletekben a tisztítandó anyag­nak mennyiségszabályozók, például táphen­gerek segélyével eszközölt elosztással ellá­tott, emeletes tisztítógépeknél ezen táphen­gerek hajtása igen fontos, különösen akkor, a midőn sok ily gép állíttatik egymás mellé, vagy ha két vagy több ily gépet egy állvány ban úgynevezett szisztémmé egyesítünk, mely szisztémek különösen közepes őrlőképességű malmokban alkalmaztatnak. Egy-egy emelet táphengereit az említett tisztítógépeknél külön-külön is lehetne a gyár transzmissziójától hajtatni, ami azon­ban hátrányokkal jár, melyeket éppen a jelen találmány segélyével el akarunk ke­rülni. Ezen czélt a találmány értelmében az által érjük el, hogy először is két vagy több, egymás mellett fölállított tisztítógép minden egyes, vagy ha a tisztítógépek szisz­témmé vannak egyesítve, két, több, vagy valamennyi egyenlő magasságban lévő eme­letnek táphengerét minden egyes szisztém­ben közös tengelyen rendezzük el, másod­szor az által, hogy minden egyes emelet táphengereinek közös tengelyeit közös erő­átviteli közeg segélyével hozzuk mozgásba, mely erőátviteli közeg a tisztítógépek egyi­j kén vagy az úgynevezett szisztémnek áll" I ványán van elrendezve és mely a maga részéről a gyár transzmissziója által hajtatik. A mellékelt rajzon a találmány tárgya néhány foganatosítási alakban példaképpen négyesével egy szisztémmé egyesített gépen van föltüntetve. Az 1. ábrában föltüntetett foganatosítási alaknál a közös A tengelyen ülő B szíj­korong a D tengelyen elrendezett C szíj­korongot hajtja, mely utóbbi tengely az A tengellyel párhuzamosan van elrendezve; a H táphengereknek közös F tengelyét az E G kúpos fogaskerekek hajtják; az F ten­gelyről a mozgás a J táphengereknek kö­zös, a fölső emeleten ágyazott K tenge­lyére vitetik át. A 2. ábrában fóltüntetett foganatosítás­nál a D tengely a rendszernek A tenge­lyéhez hegyes szög alatt van elrendezve, úgy hogy a B korongról a C korongra való mozgásátvitel kereszteződő szíjhajtással tör­ténik. A D tengelyen továbbá az E korong is van elrendezve, mely a H táphengerek­nek F tengelyét szintén kereszteződő szíj­hajtás segélyével működteti. Ezen elrende­zésnél, mint látható, fogaskerekeknek alkal­mazása el van kerülve.

Next

/
Thumbnails
Contents