8523. lajstromszámú szabadalom • Hornyos téglák födémek számára

Megjelent 1897. é\i július hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8523. szóm. Ylll/a OSZTÁLY. Hornyos téglák födémek számára. MÜLLER FEODOR ÉPÍTÉSZ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 24 ike. Eddig nem volt lehetséges oly födéme­ket előállítani, melyek egyes téglákból össze­rakva, vastartóbetétek alkalmazása nélkül oly szilárdak voltak, hogy nagy fesztávolnál erős megterhelésnek minden viszonyok kö­zött helyt állhattak volna. Jelen találmány tárgyát oly téglák képe­zik. melyek a fönti föltételeket teljesen ki­elégítik és melyeknek előállítása nagyon egyszerű és olcsó. Mellékelt rajz a találmány tárgyát ábrázolja és pedig: az 1. ábra ezen téglákból előállított födém fémbetét nélkül, a 2. ábra ugyanaz fémbetéttel. A téglák hossza akként van megszabva, hogj- az érintkező homlokrések az egyes sorokban egymáshoz képest el vannak tolva. (1. és 2. ábra). A födémeket az abc vas­betétekkel vagy a nélkül, lehet előállítani. A vasbetétek czélja a födémek stabilitását és szilárdságát növelni (2. ábra). Az ily födémek a hangot nem bocsátják át. teljesen víz-, és tűzmentesek továbbá, ha üres hornyos téglákat alkalmazunk, jó szellőzte­tést is eszközlünk. Ezen szerkezet abban különbözik az eddigi szerkezetektől, hogy a vasszerkezet által való alátámasztás nem történik a téglák alatt, hanem körülbelül a résmagasság felében; míg az előbbi esetben a vasalátét meghajlása következik be. addig ezen szerkezet segítségével ezen hátrányt is elháríthatjuk, mivel a vas és kő egy tö­meget képez (2. ábra). SZABADALMI IGÉNY. 1. Hornyos tégla, jellemezve azáltal, hogy a résmagasság felében elrendezett fokai oly módon kapaszkodnak a szomszéd tégla fokaiba és ezek oly módon köthe­tők Ö3sze, hogy az egyik tégla a mási­kat tartóbetét nélkül alátámasztja. 2. Az I. alatt igényelt tégla egy kiviteli alakja, jellemezve az abc profilírozott fémbetéteknek a fokozott közt való el­rendezése által, azon czélból, hogy az egész szerkezetnek nagyobb húzási és nyomási szilárdságot biztosítsunk. (1 rajzlap melléklettel.! I'allas részvénytársasáp nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents