8510. lajstromszámú szabadalom • Újítások palaczkzárakon

Megjelent 181)7. évi julius hó 10-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8510. szára. XVlII/d. OSZTÁLY. Újítások palaczkzárakon. ANDREWS PATENT BOTTLE LOCIC STOPPER SYNDICATE LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 23-ika. Jelen találmány tárgya bort, sört, sze­szes italokat és gáztartalmú vizeket tar­talmazó üvegek, de különösen oly edények záraira vonatkozik, melyekben belső nyomás uralkodik, vagy pedig a hol lég. és folya­dékmenetes elzárás szükséges. Ezen ta­lálmány ezélja másodsorban oly palaczk­zárt készíteni, mely az illető edényre köny­nyen föltehető és szintúgy levehető, a mel­lett azonban az edény tartalmát nem támadja meg. A következőkben egy olyan palaczkzárt írunk le, melyet pl. borosiivegek­nél lehet használni. Mellékelt rajz a találmány tárgyát ábrá­zolja még pedig következőkép: 1. ábra egy üvegnyak oldalnézete, midőn a palaczkzár le van véve, 2. ábra egy üvegnyak rája illesztett palaczkzárral kikapcsolt állapotban, 3. ábra a palaczkzár megerősítése. 4. ábra függélyes metszet a 3. ábra 3—3 vonalán, 5. ábra függélyes metszet az üvegnyakon keresztül az 1. ábra 1—1 vonalán, 6—10. ábrák részletrajok. Az A üvegnyak két vele egy darabból készült B kiugrással van ellátva. Minden B kiugrás alsó BL éle párhuzamos az iiveg­nyak fölső G C síkjával (1. ábra). Czélszerű az üveg I) kör élét lelaposítani (4. ábra), vagy pedig lekerekíteni (5. ábra). Magát a palaczkzárat egy rövid E henger alkotja, melynek köpenye két, az átmérő irányában szembefekvő pontjában a szuronyzárlatok módjára készült F és G bevágással van ellátva, Ezen bevágás E1 éle arra szolgál, hogy a B kiugrás B' élébe alulról kapaszkod­jék. Az E1 él belső E2 vége le van kerítve (2. ábra). Az E hengerbe jobb tömítés czél­jából egy H parafalemezt teszünk. A pa­laczkzár forgatásának megkönnyítése czél­jából fölső E* széle le van kerekítve, azon­ban más alakkal is bírhat, mint azt példa­képpen a (1—10. ábrák) föltüntetik. Lég­mentes zárlat eszközlése czéljából az E1 él távolának az II tömítéstől, kisebbnek kell lennie, mint a B toldalék alsó B1 élének távola a D üvegnyaktól. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Palaczkzár üvegek és hasonló edények részére, jellemezve két, az üvegnyakon

Next

/
Thumbnails
Contents