8471. lajstromszámú szabadalom • Újítás két különböző nyomtávolságú sínpályán alkalmazható járművek berendezésén

ir í Megjelent 1897. évi julius hó 3-án. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8471. szám. V/b. OSZTÁLY. Újítás két külömböző nyomtávolságú sínpályán alkalmazható járművek berendezésén. SCHARBERGI BEDEUS GUSZTÁV FŐSZOLGABÍRÓ ÚJEGYHÁZON. Pótszabadalom a 7801. számú szabadalomhoz. Elsőbbsége 1897 január hó 18-ától kezdődik. A 7801. számú szabadalom tárgyát jár­műveknek oly berendezése képezi, mely lehetővé teszi azoknak két különböző nyom­távolságú sínpályán való alkalmazását. Ezen bejelentés szerint minden tengely két pár kereket hord, melyek közül az egyik pél­dául a normális, a másik valamely keske­nyebb nyomtávolságú sínpályának felel meg. Ezen bejelentésnél főleg oly rendeltetésű járművekre voltunk figyelemmel, melyek a találmány tárgyát képező berendezéssel ellátva vasutaink normális sínpályájáról másodrangú, mezei, ipar- vagy erdei vasutak keskenyebb nyomtávolságú sínpályára men­nek át vagy megfordítva. Az ily kereskedelmi vagy ipari czélokra szolgáló keskenyebb vágányú vonalak a fővonalhoz képest mindig csekély hosszúsá­gúak, úgy hogy itt nem igen játszik szere­pet azon körülmény, hogy a tengely cseké­lyebb nyomtávolságú vágányon haladva a nagyobb kerekeket holt teherként kénytelen magával hordani. A tengelyre helytállóan megerősített két pár kerék azonban tetemes káros munkát von maga után akkor, midőn a jármű ren­deltetése az, hogy valamely hosszú, pl. nor­mális pályáról annak valamely pontján oly pályára menjen át, mely az előbbinél kes­kenyebb vagy szélesebb nyomtávolságú ugyan, de ugyancsak oly nagy terjedelmű, hogy a járműveknek igen hosszú ideig kell haladniok, míg újra az előbbeni nyomtávol­ságú vágányhoz érnek. Az ily vasútaknái a külső nagyobb kerekek a mennyiben éppen használaton kívül vannak, nemcsak jelentékeny holt terhet képviselnek, hanem még egyéb hátrányokat is idéznek elő. A jelen találmány ezen hátrányok kikü­szöbölését czélozza. a mit azáltal érünk el. hogy a minden tengelyen lévő, külső na­gyobb, tehát szélesebb nyomtávolságú és mélyebben elrendezett vágányoknak meg­felelő kerekeket könnyen levehető módon szereljük a tengelyre, úgy hogy midőn a jármű a szélesebb vágányról a keskeny-ebbre megy át, a külső kerekeket a tengelyről egy­szerűen leszereljük, miáltal egyrészt kiküszö­böljük a tengelynek szükségtelen megter­heltetését és másrészt nem vagyunk kitéve azon veszélynek, hogy a külső kerék a ta­lajt éri. A mellékelt rajzon ily járműveknek egy tengelye van bemutatva. Az 1. ábra a tengelyt a szélesebb vágányon való haladása közben mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents