8450. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kötél- vagy lánczfeszítő szerkezet villamos járművek kontaktszánjai számára

Megjelent 1897. évi julius lió 1-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRAS 8450. szám. v/g. OSZTÁLY. Önműködő kötél- vagy lánczfeszítő szerkezet villamos járművek kontaktszánjai számára. DELLA BEFFA LAJOS MÉRNÖK MILANÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 21-ike. A jelen találmány tárgya oly motolla vagy dob, mely föliilvezetékes villamos jár­műveknél a kontaktszánuak vezetésére szol­gáló kötelet vagy lánczot önműködően gön­gyölíti föl. még pedig oly czélból, liogy a ki- és beszálló személyek ne legyenek a rendszerint lazán lelógó kötél által veszélyeztetve. A mellékelt rajz a jelen találmány tár­gyát képező feszítőszerkezetnek egyik fo­ganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra a motollának és csapágyai­nak részben metszett oldalnézete. A 2. ábra a motolla rugóját, a 3. ábra a motollának a kocsin való el­rendezését tünteti föl. A mint látható, a h motolla hengeres alakú, és az ab csapágyakban van ágyazva, me­lyek közül az első a c tengelycsap befoga­dására alkalmas csaplyukkal, a második pedig a hasábos alakú d tengelycsapnak befektetésére hosszú b1 hézagolással bír. úgy hogy tehát a tengely csapágyaiban nem foroghat. Hogy a motolla csapágyaiból ki ne szökkenhessék, az e rúgót rendezzük el, mely a b csapágyra csavar segélyével van megerősítve és d tengelycsap alkalmas hézagolásába nyúlva, azt állásában rögzíti. Ha a motollát csapágyaiból ki akarjuk emelni, akkor csak az e rúgót kell meg­emelnünk és a d tengelycsapot a b1 héza­golásban eltolnunk, mi által a másik c csap az a csapágyban lévő hézagolásból fölsza­badúl. Ekként a motollát a pálya végén könnyen átvihetjük a kocsi egyik végéről a másikra, úgy hogy tehát annak két hom­lokfalán csak az ab csapágyakat kell el­rendeznünk. Maga a motolla a h hengerből áll. melyen a kötél vagy láncz alsó végét odakapcsoló g gyűrű vagy fül van megerősítve. A hen­ger két végén az i korongokkal van ellátva, melyek, mint rendesen, a kötélnek a hen­gerről való lecsúszását meggátolják. Ezen karimák egyike mellett az l rúgóház van megerősítve, mely az m spirálrúgót tartal­mazza. A motolla lazán ül tengelyén, melynek egyik végével az m rugónak egyik vége van összekötve, míg ennek másik vége az l rúgóházhoz van erősítve. Ezen rúgó hatása alatt tehát a motolla a kontaktszánnak kö­telét állandóan fölgöngyölve fogja megtartani, de egyszersmind megengedi a kötélnek, hogy a kontaktszán állásait kövesse.

Next

/
Thumbnails
Contents