8424. lajstromszámú szabadalom • Edény üreges sűrített gáz számára tartály gyanánt szolgáló fogantyúval

Megjelent 181)7. évi jnlius Uó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8424. szám, XVIII/d. OSZTÁLY. Edény üreges, sűrített gáz számára tartály gyanánt szolgáló fogantyúval. RŰCKFORTH RICHÁRD SÖRFŐZŐTÜLAJDONOS STETTINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 23-ika. A találmány sör vagy más folyadék el­tartására szolgáló fogantyús edényre vonat­kozik, melyből a folyadékot egy syphon se­gélyével szénsav nyomása alatt lehet ki­mérni. A készülék újdonsága abban áll hogy üreges fogantyúja a szénsav befogadására szolgál. Az 1. és 2. ábra ezen edény két külön­böző kiviteli módozatát tünteti föl. Az A edény (1. ábra) üreges fogantyúval van ellátva, mely lehetővé teszi, hogy azt ily módon szénsavval töltsük meg. A b fo­gantyú a szénsav befogadására szolgáló téren kívül egy C szelepházzal van ellátva, és az edénnyel szemben tömítő szelenezével elzárt F térrel, melybe az M syphon-cső torkol. A két utóbb említett tért födő d lemez a Z lefejtőcsapot viseli, mely az F térrel és az M csővel közlekedik az edény belsejével. Az E szeleptérnek egy háromfuratú o csapja és egy R nyomás redukáló szelepje van, melyek kívülről a d lemez furataiba dugott orsók segélyével működtethetők. Mindkettő a fogantyú szénsavat tartalmazó terét a fo gantyú falán levő nyíláson át az edény belsejével kapcsolja. Az i furattól egy i1 , t* furat ágazik el, mely a külső L három­furatú csap és az S biztonsági szeleppel áll kapcsolatban. A fogantyúnak továbbá egy K töltő nyílása van, melyen a szénsavat vezet­jük be, és két végén a B B1 csődarabokra a D D1 csavarházak segélyével van meg­erősítve. Hogy a b fogantyút szénsavval töltsük, az o csapot úgy állítjuk, hogy a levegő elszáll­hasson, a töltés után azonban a szénsavat tartalmazó teret elzárjuk. Az A edényt sörrel vagy folyadékkal a Z csapon át töltjük, amennyiben ezt a töltő tömlővel kapcsoljuk. Az A edényben foglalt levegő az i1 furaton száll el, továbbá a megfelelően nyitott há­romfuratú L csapon. Az A edénynek meg­töltése után az L csapot úgy állítjuk be, hogy az S biztonsági szelep az edény bel­sejével kapcsolatba jöjjön. Kimérés czéljából a háromfuratú o csapot rövid időre nyitjuk, hogy az R nyomás - re­dukáló szelepen kevés szénsavat nyomhas­sunk az A edénybe. A szénsav nyomása a sört az M csövön, az F kamarán és a nyitott Z csapon át kinyomja. A 2. ábrán látható edény lényegesen egy­szerűbb és azonkívül még a nyomáscsök­kentő szelep különös szerkezete által van jellemezve. A fogantyú fölső végén ebben az esetben

Next

/
Thumbnails
Contents