8393. lajstromszámú szabadalom • Újítások kéreg papírdobozokon

Megjelent 18í)7. évi junius lió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8898. szám. XIII/c. OSZTÁLY Újítások kéreg papirdobozokon. SCHOELLER & C° CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 19-ike. A kéregpapírból az 1. ábrán látható alakú darabokat metszünk ki, azután az A dara­bon levő B oldalfalakat a fenékdarabra merőleges állásba hozzuk és a mellső és hátsó falak C karéjait a jobb- és balfalra hajlítjük, ezen kapcsok segélyével megerő­sítjük vagy pedig egy fölragasztott papír­csíkkal leragasztjuk. (2. ábra). Az A1 födél­darab, mely egyik oldalán az egyik B oldal­fallal van kapcsolatban, B1 B1 karéjokkal és elől egy D karéjjal van ellátva. A doboz zárásánál a B1 részeket a födéldarabra merőleges helyzetbe hozzuk, és a jobb- és balfal és az ezekre hajlított C C karéjok közé betoljuk, míg a D karéjt a doboz mellső falára ragasztjuk. A 2. ábra egy kész doboz perspektivikus képe, a födél némileg nyitva van. E a kapocs, mely a C karéjokat a jobb- illetve baloldalfalhoz köti. Ily dobozok száraz tárgyak csomagolá­sára igen alkalmasak és egyszerűen és olcsón állíthatók elő. Az 1. ábrán látható darabokat a papír­gyár kész állapotban szállíthatja ós a dobo­zok használatba vételnél könnyen állít­hatók elő, mi a szállítási és raktározás* költségeket jóval csökkenti. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kéregpapírdobozok előállítására egy ké­regpapírdarab, mely az A fenékdarabból áll, melynek oldaléleihez a B oldalfalak csatlakoznak, a doboz mellső és hátsó falát képező részek pedig C szárnyak­kal vannak ellátva, míg a B hátsó falhoz csatlakozó A1 födélnek B1 oldalkaréjai és egy D karéja van. (1. ábra). 2. Kéregpapírdoboz, mely az 1. alatt jellem­zett kéregpapírdarabból oly módon állít­ható elő, hogy a B oldalfalakat az A fenékdarabra merőleges helyzetbe hozzuk és a mellső és hátsó falak C karéjait az oldalfalakra hajlítjuk, E kapcsok segélyével vagy egy ragasztó anyaggal bevont papírcsíkkal az oldalfalakon meg­erősítjük, azután a födél B1 B1 oldal­karéjait a B falak és a C karéjok közé toljuk, ezután pedig a dobozt a D karéj leragasztásával elzárjuk. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapestéi'.

Next

/
Thumbnails
Contents