8359. lajstromszámú szabadalom • Térképek, tervrajzok és ehhez hasonlóknak falra akasztására szolgáló készülék

Megjelent 1897. évi junius hó 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8359. szám. ix/g. OSZTÁLY. Térképek, tervrajzok és ehhez hasonlóknak falra akasztására szolgáló készülék. BIRKIEGT FRIGYES ÁGOST KŐMŰVESMESTER ÉS BÖNING HENBIK GYÖRGY FESTŐ LIPCSÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 24-ike. Jelen találmány tárgyát egy az iskolák­ban, műszaki irodákban, építési tanintéze­tekben stb. alkalmazandó elrendezés képezi, mely rajzoknak, terveknek stb. a falakra való akasztására szolgál. Ezen berendezés czélja a térképek vagy tervek összegün­gyölítésének lehetővé tétele azok megron­gálásának vagy bepiszkitásának elkerülésé­vel. továbbá czélja azoknak vízszintes vagy függélyes irányban való elmozdítását esz­közölni és azokat a por és piszok ellen megvédeni. Mellékelt rajz egy ily elrendezést ábrázol. A térképek rouleauszerüleg vannak meg­erősítve az a hengerekre, melyeken egy-egy, a c zsinórok fölvételére szolgáló b korong van elrendezve. Az a hengereket az e zsi­nórok segítségével hozhatjuk forgásba a térképek összegöngyölítése vagy lebocsátása czéljából. A hengerek forgáscsapjai az e párkányra erősített f rúdon forgathatóan elrendezett d kampókba vannak ágyazva, melyek a szintén az f rúdra erősített g állítógyűrűk segítségével rögzíthetők a meg­felelő helyzetükben. Az e párkányon kétfelől egy-egy lyuk van, a melyben a h zsinórok végei vannak megerősítve, melyek az i csigák fölött ha­ladnak a falra erősített k szorítószerkezet­hez, míg az i csigákat hordó tokok az e fölött esetleg a falra erősített e1 léczen vannak. Az előzőkből és a rajzból könnyen kitű­nik, hogy a h zsinórnak meghúzása vagy utánengedése alkalmával az e lécz a ráerő­sített térképekkel együtt fölemelkedik vagy lesülved, mi kétségkívül előnyös, mert igen gyakran az illető térkép- vagy tervrajznak alsó vagy fölső felére van szükségünk, és így ezt a térkép összehajtogatása nélkül is elérhetjük; másrészt pedig a szükséghez képest lehetővé teszi ezen elrendezés az egyes térképek teljes összegöngyölítését is. Több térkép is helyezhető el egymás mö­gött, ha az e párkányra megfelelő számú f rudakat erősítünk. Az elrendezésnek a megfelelő magasság­ban való rögzítését a k szorítókészűlék esz­közli, melynek szerkezete hasonló a görr­függönyöknél használatos szorítóberendezés­hez, azonban lehet másféle is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Térképek, tervrajzok és ehhez hasonlók­nak falra akasztására szolgáló készülék,

Next

/
Thumbnails
Contents