8352. lajstromszámú szabadalom • Javított számológép

Megjelent 1897. év június lió 18-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8352. szám. IX/a. OSZTÁLY. Javított számoló-gép. SGHLOSSER EDE BÚTORGYÁROS FREIBERG M. DRHOLETZBEN (MORVAORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 7-ike. Jelen találmány tárgya egy számológép, melynek segélyével gyárak, bankok, üzletek, vasutak, állam hivatal ok stb. számviteli iro­dáiban nagyobb tételek összeadása és ki­vonása könnyen eszközölhető. Ezen gép alkatrészei a következők: 1. A szilárd keret, 2. bizonyos számú összekötő rudak 1/2, 02, 01, 0, 1, 2, 3 stb., 3. a golyó- vagy más alakú testek, melyek az összekötőrudakon ide-oda csúsztathatók. Az összekötőrúdak mennyisége határozza meg, hány jegyű számokkal dolgozhatunk. Ha az A keretbe 3 összekötőrudat alkal­mazunk, a rajzban bemutatott elrendezés szerint azokat úgy helyezzük el, hogy há­rom-három rúd egymás között egyenlő tá­volsággal bír, azonban mindegyik hármas csoport és a következő hármas csoport kö­zötti távolság nagyobb. Minden rúdra tíz­tíz golyót (vagy más hasonló tárgyat) he­lyezünk, melyek közül a két-két középsők a többitől elütő színűek vagy alakúak. Ily géppel pl. 9 számjegyű számokat adhatunk össze vagy vonhatunk ki. Ha a készüléken tizedes jelű számokkal akarjuk a műveleteket végezni, illetve ha pénzértékek tizedes rendszerében (forint, krajczár, márka, fillér, frank, czentim stb.) a kisebb értéket is föl akarjuk tüntetni, a rendes golyós rudak alatt egy üres rúd kö­vetkezik, mely a tizedes pontot jelzi, míg a következő rudakon a tizedes törteket tün­tetjük föl. A tizedes törtek részére rend­szerint csak három rudat alkalmazunk, me­lyek közül a harmadikra csak két golyót helyezünk (félkrajczár, félfillér stb.). A gépen oly módon tüntetjük föl az egyes számtételeket, hogy minden helyen (egyes, tízes, százas, ezres stb.) számjegynek meg­felelő számú golyót sorakoztatunk egymás mellé, míg a fölös számú golyókat a rúd ellenkező végére toljuk. Az egyes, az üres rúdhoz legközelebb eső 1 rúdon, a 3 rúdon a tizesek, 3-dikon a százasok stb. lesznek fóltüntetve. A 3 és 4 rúd közötti nagyobb térköz az ezres, a 6 és 7 rudak közötti nagyobb tér pedig a millió sorozat következését jelzi. Ezen elrendezés illetve sorozatmegszakí­tás a rúdaknak megfelelő távolságokban az A kereten is föltüntethető. Ha valamely többjegyű számhoz egy másik többjegyü szá­mot kell adnunk, úgy az egyes értéktől

Next

/
Thumbnails
Contents