8344. lajstromszámú szabadalom • Papíroslemezek széthúzhatlan ránczainak előállítására szolgáló gép

Megjelent 1897. évi junius hó 18-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8844. szám. XIII/il. OSZTÁLY. Papiroslemezek széthúzhatlan ránczainak előállítására szolgáló gép. FALZ-B AUP APPEN-F AB BIK PATENT FISCHER GESELLSCHAFT M. B. H. CZÉG BAWITSCHBAN (POSEN). A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 26-ika. Jelen találmány papiroslemezek széthúz­hatlan ránczainak előállítására szolgáló gé­pen eszközölt nyílásokra vonatkozik, mely­nél több csoport bélyegzőt alkalmazunk. Mindegyik bélyegző csoport alsó és fölső bélyegzőből áll. Mindegyik fölső bélyegző az alsóval fogót képez. Ezen fogók vízszin­tes irányban eltolhatók és két szomszédos fogó közé szögemeltyűket képező karok se­gélyével közbülső bélyegzőt helyezünk, úgy, hogy a fogók összetolása alkalmával a közbülső bélyegző függélyes irányú moz­gást nyerjen. Ha ily módon a papirosle­mezbe ránczokat készítünk, az alsó bélyeg­zőben levő gőz hatása által a ránczok szét­húzhatlanokká válnak. A fölső bélyegzők egyik végét az állványhoz csuklósan kap­csoljuk. másik végén, függélyes tolattyú segélyével a fölső és alsó bélyegzők között időszakosan, kapcsoló szerkezetet működ­tetünk. A közbülső bélyegzőket jelen találmány szerint oly készülékkel látjuk el, mely által azokat lefelé és párhuzamosan fölfelé oly-Icép mozgathatjuk, hogy a közbülső bélyeg­zők alsó éle körülbelül 2 mm.-el magasab­ban legyen, mint a papiroslemeznek a fölső-és alsó bélyegző közé fogott része, A köz­bülső bélyegzők alkalmazása által a követ­kező hátrányokat küszöbölhetjük ki. Ugyanis a föntebb említett elrendezésnél a közbülső bélyegzők, a fölső és alsó bélyegzőpár összetolásának arányában olykép mozognak lefelé, hogy mihelyt a fölső és alsó bélyegző pár egymáshoz közeledett, a közbülső bé­lyegző legalsó állását éri el. Ennek követ­keztében a papiros lemezből képezett rán­czok alsó része két szomszédos alsó bélyegző közé szorítható. Jelen találmány szerint a közbülső bélyegzők lefelé mozgásukat a fölső és alsó bélyegzőpár összetolása előtt vég­zik be. Föladatunk a közbülső bélyegzőket pár­huzamosan a fölső és alsó bélyegzőktől függetlenül kézzel lenyomni, ezt azonban önműködőlég is eszközölhetjük, azáltal, hogy a szögemeltyűket képező karok alsó végét körkeresztmetszetű fúrat helyett szög alakú nyílással látjuk el. A fölső és alsó bélyegző­pár vagy fogó megakasztását a különféle helyzetekben lépcsőzetesen kimetszett és függélyes irányban mozgatott kengyel által eszközöljük, úgy hogy minden két szomszé­dos alsó bélyegző közül az egyiket két csap­pal látjuk el, melyeket a kengyelbe akasz­tunk.

Next

/
Thumbnails
Contents