8263. lajstromszámú szabadalom • Újítás vasúti kocsik kapcsolásán

Megjelent 181)1. évi junius lió 5-én. MAGY SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8263. szám. v/b. OSZTÁLY. Újítás vasúti kocsik kapcsolásán. LOCKEB TAMÁS MÉRNÖK NEW-SAWLEYBEN ÉS SCHOFIELD AMBRUS MÉRNÖK LONG EATONBAN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 10-ike. A találmány tárgyát képező újítás abban áll, hogy a szerencsétlenségek elhárítása végett a kocsik a síneken kívüli állásból, tehát a kocsik oldaláról kapcsoltatnak azok össze. 1. ábra a találmány oldalnézetét. 2. ábra alaprajzát tünteti föl. A kocsiszekrény alatt A csapágyban B tengely nyugszik, mely tengelyre két D kar van ráékelve, hogy a tengellyel együtt fo­roghasson. A tengely végén C emeltyű van arra ékelve, mellyel a tengely forgat­ható. D karokon forgatható E csapok vannak, mely csapokra egy-egy F rúd van fixen ékelve; ezen F rudaknak szabad vége G láncz utolsó szemével G2 csavar és 0 csa­varanya által van forgathatóan összekötve. A többi lánczszemeket G, a horgokat H, illetve H1 jelöli. A kocsi aljára erősített N karokon forgathatóan alkalmazott két M pofa között L tárcsa van elhelyezve, mely tárcsa a saját tengelye körüli forgásán kívül az M pofákkal együtt lengő mozgást képes tenni; F rudak között E csapra K exczenter van fixen ékelve, mely F rúd emelésénél L tárcsába ütközik és az exczen­ter az L tárcsán csúszik; ezáltal F rúd E csap körül, és E csap I) karral B tengely körül forgó mozgást végez, J jelöli az F rudat körülvevő kengyelt, mely a kapcsoló­szerkezet leesését megakadályozza. A készülék működése a következő: A mikor az összekapcsolandó kocsik már majdnem egymáshoz érnek. C emeltyűt lenyomjuk (1. ábra), ezáltal F rudak emel­tetnek, K exczenter az L tárcsán csúszik és F rudak a K exczenter működése foly­tán a D karokhoz való helyzetüket addig megtartják, míg G1 lánczszem /Z1 horog fölött áll; ha a lánczszem ezen helyzetben van és a kocsik egymást érintik, C emel­tyűt csak kissé kell tovább befelé forgatni, akkor K exczenter L tárcsáról lecsúszik, minek következtében F rudak is leesnek és G1 lánczszem HL horogba esik. A kocsik szétkapcsolása úgy történik, hogy a C emeltyűt még lejebb nyomjuk, miáltal K exczenter az A karon levő orrba ütközik, úgy, hogy a C emeltyű továbbfor­gatása és az exczenternek az N orrhoz való szorítása által az F rudak fölemeltet­nek és velük a G1 lánczszem a kiemeltetik. horogból

Next

/
Thumbnails
Contents