8262. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék burgonyaliszt készítésére

Megjelent 181)1. évi junius lió 5-én. 8262. szám, X/j. OSZTÁLY. Eljárás és készülék burgonya-liszt készítésére. KÖNIGES JÁNOS GYÁROS KAPOSVÁRT. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 29-ike. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS Jelen találmány tárgya, oly eljárás és készülékre vonatkozik, mellyel burgonya­liszt nyerhető. A burgonya jól összenyoma­tik és meghéjaztatik, azután az átnyoinott burgonya megszáríttatik és tetszésszerinti finomságú lisztté őröltetik, a héj pedig az aprító készülékben fölapríttatik és marhák etetésére, valamint egyéb ezélokra használ­ható. A burgonyából ily módon nyert liszt azon tulajdonsággal bír, hogy a szárításnál elpárolgott nedvességet liszt alakjában ismét magába képes szívni. A burgonyaliszt fölhasználható sütemé­nyek készítésénél, a mennyiben a minőségét javítja, de egyedül hideg vízzel összeke­verve, már élvezhető anyagot szolgáltat. Leg­nagyobb előnye azonban tartóssága, minősé­gére való befolyás nélkül, továbbá a súlyviszo­nyokat tekintve: 70 80%-kal könnyebb a liszt, mint a burgonya. A burgonyaliszt következőkép nyeretik: A burgonyákat jól megmossuk, megpárol juk, illetve megsütjük és még meleg álla­potban a rothadt helyen ketté vágjuk. A megtisztított burgonyadarabok ezután vágási fölületükkel a készülék végtelen és időközönként előre menő hosszzsinórzatára egyenletesen elhelyeztetnek, midőn a nyo móhengerhez érnek ott, összenyomatnak, és pép alakban lesznek a hosszzsinórzat és az ezalatt lévő keresztsodronyok által képezett szitán által nyomva, a könnyen ki- és be­tolható tartóba. Midőn a tartó péppel már megtelt, azt kivesszük, a nyert pépet meg­szárítjuk. A kivett tartó helyébe azonnal egy más üres tartót tolunk. A burgonya héja a hosszzsinórzaton fölül marad s ezen előre vitetik, a zsinórzatok a henger reezéibe nyomulnak, a héj pedig azokról lecsúszik és az ott alkalmazott aprítókószűlékbe esik. a melyben kis dara­bokra fölapríttatik és marhák etetésére vagy egyéb ezélokra használható. Mellékelt rajz 1. ábrája a készülék hossz­metszetét, 2. ábrája pedig a készülék fölül­nézetét mutatja. A készülék szerkezete következő: Az egész készülék a állványon nyugszik és lényegében b végnélküli hossz­zsinórzatból, továbbá c c1 és d reczés hen­gerekből áll. b hosszzsinórzatok c c1 és d hengerekre vannak fölvonva, párhuzamosan és igen közel egymáshoz és időközönként, ha a hengerek forgattatnak, szintén előr mozognak, b hosszzsinórzatok alatt az e nyomó henger útjának hosszban és ezen út alatt b1 keresztsodronyok vannak a áll­ványba szilárdan beillesztve és erősen ki-

Next

/
Thumbnails
Contents