8204. lajstromszámú szabadalom • Újítások kisajtolt kerékpárállványokon

K Megjelent 1897. évi junius hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 8204. szám. XX/c. OSZTÁLY. Újítások kisajtolt kerékpárállványokon. VOGEL & NOOT GYÁRI CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember 10-ike. A jelen találmány tárgyát képező újítá­soknak czélja kerékpároknak pléhből kisaj­tolt és összeszögecselt vagy csavarolt áll­ványainál az anyagnak valamennyi állvány­rész egyenlő szilárdságát föltételező egyenlő elosztását eszközölni. * A találmány szerint az állvány részeit keresztmetszetében trapézalakú, azaz egyik oldala felé vékonyodó pléhből sajtoljuk ki, úgy hogy a pléhnek vastagabb részeiből azon állványrészeket alakítjuk, melyek na­gyobb megterheltetésnek vannak alávetve. A mellékelt rajzban ily kerékpár-állvány­nak részei nézetben és keresztmetszetben vannak föltüntetve. A a mellső trapéz-alakú keret, mely a konnányrudat a pedálforgattyú csapágyát és a nyeregtámaszt hordja; ezen keret két, az a szögecsekkel vagy csavarokkal egy­mással összekötött részből áll, melyeket vé­konyodó vas-, aczél- vagy más fémpléhből sajtolunk ki és melyek félkör keresztmet­szetű. sima vagy tetszőlegesen alakított hosszbesajtolások által vannak merevítve. A legnagyobb pléhvastagság természetesen azon ponton van, a mely legjobban van meg­terhelve. Hasonló módon állíthatjuk elő a hátsó keréknek két c c1 merevítőit is trapézalakú keresztmetszetű pléhből. Az állványt a kormányrúddal a pedál­forgattyú csapágyával és a nyeregtámasszal a szokásos módon kötjük össze. SZABADALMI IGÉNY. Kerékpárállvány, jellemezve két részarányos, a szögecsekkel vagy csavarokkal össze­fogott rész által, melyek akként sajtoltat­,, nak ki keresztmetszetében trapéz-alakú pléhből, hogy a vastagabb pléhrészekaz állványnak azon részeit alkotják, melyek a legnagyobb megterheltetésnek vannak alávetve. (1 rajzlap melléklettel.) I'alias részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents