8160. lajstromszámú szabadalom • Kétoldalt profilírozott lépcsőfokok

Megjelent 1897. évi május lió 2í)-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALM I LEI RAS 8160. szám. VIII/a. OSZTÁLY­Kétoldalt profilirozott lépcsőfokok. FITTEL ADOLF BÁBÚ GYÁROS WEISSENBACHBAN (ALS. AUSTRIA). A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 16-ika. A patkó-, félkör-, ellipsis és köralakú lép­csőknél szükségelt gúlaalakú fokokat eddig tudvalevőleg a lépcső alaprajza mérvében az egyes, egymásra következő ívek szerint külön külön kellett megszerkeszteni és ugyannyi ily gúlaalkú fok-typet kellett ké­szíteni, mint a mennyi külömböző kanyaru­latú ív volt a lépcsőben, hogy így a lépcső egyenes részéből fokozatosan át lehessen menni a kanyarulatokba és ezekben a fo­kokat kellőképen elosztani. Természetes, hogy a jobbra és a balraka­nyarodó fokokat szintén külön-külön kellett megszerkeszteni. Ily lépcsőfokok csak egyik oldalukon vannak profilírozva és azokat alsó oldalukon be kellett vakolni és burkolattal ellátni. A jelen találmány szerint ezen hátrányo­kat azáltal hárítjuk el, hogy a lépcsőfoko­kat mindkét oldalukon profilírozzuk, miáltal lehetségessé válik, hogy csak három fok­type-pel, félkör-, ellipsis és köralakú alap­rajzzal bíró lépcsőket állíthatunk elő és hogy a jobb és bal fokokhoz ugyanazon typet használjuk. A mellékelt rajz ezen három a, b és c fok-typet tünteti föl, melyek mindkét olda­lukon profilirozottak. Ezen három type tel­jesen elegendő az említett három lépcső előállítására, a mint ez két esetben (félkör és körkerek lépcsőknél) a megfelelő alap­rajzok által föl van tüntetve. Ily kétoldalt profilirozott lépcsőfokok nagyobb fölfekvési fölíiletük folytán nagyobb hordképességgel bírnak, a gyakran fáradsá­gos és költséges vakolás fölösleges és a lépcső alulról nézve is szép és monumentá­lis képet mutat, a mint ez a mellékelt rajz perspectivicus ábráján látható. Ezen új lépcsőfokokkal a legkülömbözőbb alakú és pihenőkkel bíró lépcsőket állíthat­hatjuk elő könnyen és pontosan. Mivel végre a lépcsőfokokat nem kell többé számos typeben elkészíteni és mivel a három, ábrázolt type-pel minden lépcsőt képesek vagyunk előállítani, a lépcsőfokok és lép­csők előállítási költségei is sokkal kiseb­bek lesznek. SZABADALMI IGÉNY. Lépcsőfokok, melyek mindkét oldalukon vannak profilírozva, úgy hogy csak három a, b, c lépcsőfok-type-pel a legkü­lönfélébb alaprajzú lépcsőket lehet elő­állítani. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents