8159. lajstromszámú szabadalom • Önműködő árúeladó készülék

Megjelent 1897. évi május lió 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS löVJ. szám. VII/b. OSZTÁLY. Önműködő árúeladó készülék. SOCIETÁT FÜR GEBRAUCHS-REKLAME-ARTIKEL PINCUS & C° BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 9 ike. Jelen találmány tárgya egy önműködő árúeladó készülék, melyet sugarasan egy­más mellé vagy egymás fölé elrendezett és az árúkészlet fölvételére szolgáló kamarák jellemeznek, melyek az árúk kiadása czél­jából önműködőlég nyílnak. Mellékelt rajz a találmány tárgyát áb­rázolja, még pedig 1. ábra egyik kiviteli alakban, 2. ábra egy másik kiviteli alakban, 3. ábra a készülék előlnézetét mutatja. Az 1. ábrában föltüntett kiviteli alaknál egy a tokban egy b dob van elhelyezve, mely sugarasan elrendezett e válaszfalak által K kamarákba van osztva. Az árú lebo­csátására szolgáló /' csatorna az a burok legmélyebb részén fekszik és olyképen van méretezve, hogy a dob forgása közben a kamarák egyike mindig nyitva van. A dob­nak a <7 tengelyét eg£ óramű mozgatja és az árúkat az egyes kamrákba úgy helyez­zük el, hogy a pénzdarab bedobásakor a dob egy kamarával tovább mozog, midőn egyidejűleg a következő megnyílik, úgy hogy az árúk kihulhatnak és ezután kive­hetők. A 2, és 3. ábrában föltüntett kiviteli alaknál a kamrák egymás fölött vannak el­rendezve és pedig úgy, hogy az alsó h lapok az i pontok körül forgathatók. Ilyen árúeladó különösen ujságeladásra alkalmas. A készüléket vagy egy óramű, vagy pedig a k tengely egy rudazat közvetítésével hozza mozgásba, mely az l dobot időnkint forgásba hozza, úgy, hogy egy m súly az egyes reteszeket időnkint fölemeli és így a lapokat ledobva, kivevési helyükhöz jut­tatja, A kamarákat vízszintesen egymás mellett is rendezhetjük el, egyúttal egy súly a for­gatható lapok mentén halad és azokat ki­emeli. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Önműködő árúeladó készülék, jellemezve sugarasan egymás mellé (1. ábra) vagy egymás fölé (2. ábra) elrendezett K ka­marák által, melyek az árúk kibocsátása czéljából, egy óramű segítségével önmű­ködőlég nyílnak. 2. Az 1. alatt igényelt önműködő árúeladó készüléknél egy a tok elrendezése, mely oly módon van nyílásokkal ellátva és melyre az egyes d csappantyúk akként

Next

/
Thumbnails
Contents