8143. lajstromszámú szabadalom • Újítások petróleum és spiritusz-lámpákon és kályhákon

Megjelent ÍSDÍ. évi május hó 26-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 814B. szám. II/<i- OSZTÁLY. Újítások petróleum- és spiritusz-lámpákon és kályhákon. JACKSON KÁROLY LOXTON MÉRNÖK BOLTONBAN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1896 október hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát képező újítások világításra, fűtésre és egyéb czélokra szol­gáló, lapos vagy zsinóros kanócczal és centrá­lis légvezetéssel bíró petróleum- és spiritusz­lámpákra vonatkoznak. Ezen újítások abban állnak, hogy a tulaj­donképeni lángzót vagy lángzókat apró se. gédlángzóval látjuk el, mely külön szerke­zettel (kerékmü. emeltyű stb.) bír a kanócz mozgatására. A mellékelt rajznak 1. ábrája egy. a jelen újításokkal fölruházott, részint metszett petro­leumkemenczét vagy konyhatűzhelyt tün­tet föl. A 2. és 3. ábrák a hozzátartozó lángzó­nak fölül- és oldalnézetét nyújtják. A 4. ábra az új kettős lángzóval ellátott petróleumlámpának részben metszet nézete. Az 5. ábra ugyanannak fölülnézete. Hasonlóképpen van feltüntetve a 6. és 7. ábrákban egy körlángzós és czentrális légbe­vezetéssel bíró petróleumlámpa és a kettős lángzónak fölülnézete. Az 1 —3. ábrákban a az égés-anyag tar­tálya, b főlángzó vagy a kanóczeső. c a ka­nócz, d az ezen kanócznak emelésére és siilyesztésére szolgáló tengely. A mint a rajzban látható, a főlángzó mellett még az e segédlángzót is rendezzük el, melynek kis kanóczcsövébe az f kanóezot húzzuk be, melj- utóbbit a külön g hajtó­szerkezet segélyével ki- és visszacsavarol­hatjuk. Midőn a c főkanócz ég, a kis /' kanóezot előnyös teljesen elbujtatni a maga csövébe. Ha azomban a nagy kanóezot bizonyos időn át működésen kívül akarjuk helyezni, a kis kanóezot kicsavaroljuk és miután ez a nagy kanócz lángján meggyúlt, ez utóbbit a d tengelynek visszaforgatása .által elolthatjuk, Ha azután a nagy kanóezot ismét meg akarjuk gyújtani, úgy ezt csak ki kell csa­varolnunk, hogy a kis kanócznak lángján meggyúljon. Ily formán a d és g tengelyeknek egyszerű forgatása által a főkanóezot akárhányszor gyújthatjuk meg vagy olthatjuk el, a nél­kül, hogy a kályhát ki kellene nyitnunk vagy annak egyes részeit leszednünk. A kettős lángzóval fölszerelt lámpánál (4. és 5. ábrák) az e segédlángzót a két b fő­lángzó között rendezzük el, úgy hogy a kis f kanócz a jellemzett módon gyújthatja meg a két e főkanóezot. Némely esetben, pl. nagy petróleum-kály­háknál, melyeknél a főkanóezok egymástól nagy távolságban állanak, ajánlatos mind-

Next

/
Thumbnails
Contents