8119. lajstromszámú szabadalom • Újszerű ablakzár

Megjelent 1897. évi május hó 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 8119. szám. Vlll/d. OSZTÁLY. Újszerű ablakzár. WEIDINGER JÁNOS MÜLAKATOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 5-ike. Jelen találmány tárgyát egy újszerű ablakzár képezi, melynek az eddigiekkel szemben az az előnye, hogy a szokásos zárszekrényt két pánt helyettesíti és így az ablakzár szilárd és közvetlen összeköttetés­ben áll az ablak faszerkezetével, külbelia­tásoknak nincs kitéve, és elromlás esetében egy új zárral való kicserélhetősége és így a faszerkezet megkímélése következtében jelentékeny megtakarítás éretik el. Az új ablakzárat a mellékelt rajz tünteti föl és pedig: 1. ábra az ablakzár fölülnézete; 2. ábra az ablakzár oldalnézete; 3. ábra a tárcsát, a szögecsekkel; 4. és 5. ábrák a fogazott rudat mu­tatják. Az ablakzár szerkezete lényegében egy kívülről elforgatható kis a tárcsából áll, melyen három e f d peczek van alkal­mazva ; továbbá két c b vasrúdból, melyek a tárcsa fölületén fekszenek és melyeknek a tárcsával érintkező része a peczkeknek megfelelőleg fogazott, úgy hogy a tárcsa jobbra vagy balra való elforgatása követ­keztében a tárcsán lévő peczkek a vas­rudak foghézagaiba belefogódznak és ez által az egyik rudat fölfelé, a másikat pedig lefelé tolják, vagy megfordítva, a szerint, a mint az elforgatás jobbra vagy balra törté­nik; miközben egyszersmind a tárcsa az ablakkeret megfelelő mélyedésébe behatol vagy visszahúzódik, miáltal az ablak zárása vagy nyitása eszközöltetik. SZABADALMI IGÉNY. Újszerű ablakzár, jellemezve az által, hogy egy kívülről elforgatható és három efd szögöccsel ellátott a tárcsa jobbra vagy balra forgatása következtében a pecz­kek a tárcsa fölületén fekvő és részben fogazott c b vasrudak foghézagai közé fogódzanak és az egyik vasrudat föl­felé, a másikat pedig lefelé tolják, mi­közben a tárcsa az ablakerezet meg­felelő mélyedésébe behatol vagy vissza­húzódik és ez által az ablak zárását vagy nyitását eszközlik. (1 rajzlap melléklettől.) I 'alias részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents