8117. lajstromszámú szabadalom • Bélés pipák számára

Megjelent 1897. évi május lió 25-én. MAGY. SZABADALMI KIU. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8117. szám. VLe. OSZTÁLY. Bélés pipák számái'a. VIERTEL HERMANN MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 21-ike. Ezen talámány ezélja a dohányzás élve­zetét oly hibáktól mentesíteni, melyek az eddig ismert pipák használatánál azzal jár­nak, s melyek ezért a pipázást kevésbé egészségessé és kellemessé teszik a sziva­rozásnál, ha a szivar ugyanoly értékű do­hányból készült. A pipázás hátrányai onnét származnak, hogy a dohány a pipa alsó részében és ol­dalain. hol nedvesség könnyen lerakódik, csakhamar oly nedvessé válik, hogy csak tökéletlenül hamvad el és ekkor tetemes mennyiségű szénoxydot és kozmás termé­keket fejleszt; ezzek a dohányfüsttel el­egyednek és azon ismert bajokat okozzák, melyek a rosszul égő dohány élvezete után beállanak. Csak hosszú ideig tartó és gyakori hasz­nálat után vonódik be a pipa belső része elszenesedett dohánynak fekete rétegével, mely állítólag a megnedvesedést megaka­dályozza. Azonban nagy nehézséggel jár ezt a réteget a pipa alsó részében is előál­lítani és végre, ha a «kiszívás» szerencsésen sikerült, a pipa alsó része könnyen újra megnedvesedik és a védő szénréteg elválik. Ezen kellemetlenség kényszerített arra, hogy pipák számára az égetett agyagnál alkalmasabb anyagot keressenek és a sokkal drágább tajték alkalmazásához vezetett. Ez nagy törékenységénél vastag falakat és különösen erős csapokat kíván, melyek leg­inkább vannak törésnek kitéve s «szárazra szívása® tekintetében csak korlátolt tartós­sággal bír, mert bizonyos ideig használva kozmás termékekkel teleszívódik és aután elromlik. Képlékeny szénből való fejeket ajánlottak, de ezek ugyanazon hátrányokkal bírnak, mint a tajtékpipák azonfelül nehezek és sok meleget vezetnek el kifelé. Fémmel bélelt pipák csak kevéssel jobbak az agyag­pipáknál, a rozsda- és esetleg rézvirág-lera­kodás a fémre káros befolyást gyakorol. Ezen találmánynak kiválóan ezélja az eddig ismert pipáknak mindezen hátrányait megszüntetni. Ezen czélt azáltal érjük el, hogy belső fala számárakellően vastag és tö­mör, mesterséges szén- vagy grafitbevonatot állítunk elő és azt légmentesen a pipába illesztjük. Széntesteket ismert módon bár­milyen alakban, bármily tömören, tetszőle­ges vezetőképességgel és bármily nehezen eléghetően állíthatunk elő. Ennélfogva al­kalmas szénből oly üreges testet készítünk, melyek külső alakja a pipa belső üregének felel meg, s melynek falai elég vastagok arra, hogy a meleggel szemben kellő ellen­állással bírjon a nékiil, hogy a pipa űrtar-

Next

/
Thumbnails
Contents