8107. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló készülék két vagy több kerékpár összekapcsolására négy- vagy több kerekű járművé

Megjelent 1897. évi május hó 24 én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8107. szám. KX/c. OSZTÁLY. Kapcsolókészülék két vagy több kerékpár összekapcsolására négy vagy többkerekű járművé. RICHTER WILLY KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 október hó 16-ika. Jelen találmány a kerékpároknál való oly újításra vonatkozik, mely által több kerékpár egymással akként köthető össze, hogy a kerékpárok egymás mellett halad­hatnak. Nagy városokban, hol a rendkívül nagy forgalmú utczákon a kerékpáron való közlekedés tilos, két kerékpárnak összekap­csolása által a legegyszerűbb módon képez­hető egy négykerekű jármű, mellyel azután az összes utczákon közlekedhetünk. Azon­ban gyakran más esetben is előnyös lehet két kerékpár összekapcsolása, így a kerék­pározás tanításával, midőn ezáltal az eldiilés lehetőleg meg van gátolva. Ily kapcsolókészűléknél természetesen az a főkövetelmény, hogy könnyen oldható legyen és leszerelt állapotban bármely ke­rékpározó kényelmesen magával vihesse. Mellékelt rajz 1. ábrája ily kapcsolóké­szülék segélyével összekapcsolt két kerék­párt tüntet föl. 2. ábra a kapcsolókészülék nézete. Ezen kapcsolókészülék a kerékpárokat egymással összekötő két A A1 rúdból és ez utóbbiakat egymással összekötő B kereszt­rúdból áll. Az A A1 rudak végükön S békókkal van­nak fölszerelve, melyek segélyével a kerék­párok keretéhez erősíttetnek, még pedig czélszerű az A rudat a kerékpárok N nyak­rúdjához és az A1 rudat azoknak hátsó M villájához kapcsolni, a mint az a rajz 1. ábráján látható. Az S békók az A A1 rudak végén for­gathatólag megerősített s fejből és szárnyas csavarokkal fölszerelt, csuklószerűen fölnyit­ható s1 karokból állanak, úgy hogy mind­egyik békó könnyen és kényelmesen lecsa­varható, illetőleg oldható. Maguk az A A1 csövek is szétszedhetők három a a1 a részre, melyek egymásba csavarás, vagy egy kapcsolóhüvely fölcsa­varása által egymással összeköthetők. A középső a1 részt czélszerű egy a2 karral ellátni, melyhez a szintén két b b1 részből álló B rúd lesz erősítve. Az A A1 és B rudaknak az a a1 a és b b1 részekre való szétszedése a szállítás meg­könnyítését czélozza. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás kerékpárokon, jellemezve azáltal, hogy két vagy több kerékpárt egy kap­csolókészülék segélyével összekapcso­lunk, mely kapcsolókészüléknek egy ki­viteli alakja a kerékpárok N nyakrúdját

Next

/
Thumbnails
Contents