8100. lajstromszámú szabadalom • Bordázott, illetve hullámos lemezekből alkotott gőzkazánul vagy sűrítőül szolgáló tartály

2 — A 11. ábra a 10. ábra vízszintes met­szete. A 12. ábra oldalnézet, mely a 7. ábrában, bemutatott kamrának alkalmazását ábrázolja A 13. ábra az 1. ábrában föltüntetett le­meznek egy további foganatosítási alakját tünteti föl. A 14. ábra egy bordázott lemeznek ke­resztmetszete ós végül a 15. és 16. ábrák spirálisalakúan össze­csavart kamrák két foganatosítási alakjának vízszintes metszetei. A 17. ábra egy hullámos lemezből előál­lított hengert tüntet föl. míg a 18. ábra ezen hengernek összenyomása által létesített kamrának keresztmetszete. A mint a rajzokból kitűnik, ily kamrákat vagy azáltal állíthatunk elő, hogy két kii­lömbözőképen rovátkolt vagy hullámosított lemezt szorosan egymásra fektetünk és azo­kat széleiken szögeesek segélyével vagy másként egymással összekötjük vagy, hogy valamely egy irányban rovátkolt lemeznek két felét egymásra hajtjuk vagy hogy csa­varvonalban futó bordázattal ellátott csövet úgy nyomunk laposra, hogy ezen cső falai egymással érintkeznek, stb. Az 1. és 2. ábrákban föltüntetett lemez, a mint éppen említettük, két, egy irányban rovátkolt A és B félből áll. Ezen lemezt azután a középső sima G részén annyira összehajtjuk, míg az egymással szembejutó (belső) fölületek egymást érintik (4. ábra). Mihelyt ez bekövetkezik, az A hullámok vagy rovátkák a B hullámokat vagy rovátkákat keresztezik, a mint ezt a 3. ábra mutatja, azaz a kamra D falának csatornái (4. ábra) a kamra E falának csatornáit keresztezik, úgy hogy ezen D és E falak között egy­mással a keresztezési pontokon térbeli össze­függésben álló közök létesülnek. Ezen megfelelő szélességgel, hosszúsággal bíró és a 3. és 4. ábrákban föltüntetett el­rendezésű kamrát már most spirálisalakúan összehajtjuk, ill. csavarjuk akként, hogy a rovátkák, hullámok vagy bordák egymással a kamra külső fölületén is kereszteződve jutnak érintkezésbe. Ily módon egy az 5. ábrában föltüntetett alakú kamra jön létre, mely ha azt gőzkazán gyanánt akarjuk alkalmazni, a 8. és 9. ábrá­ban bemutatott módon az E köpenybe illesz­tetik. Ezen F köpeny meggátolja azt, hogy a spiráliskamra a belső nyomásnak engedve kitáguljon vagy szétfejtődjék. A kamrát a G tüzeléssel hevítjük és a spiráliskamra vége és az F köpeny belső föliilete között lévő holt közt alumíniumból vagy egyéb alkalmas anyagból készült tömítéssel tölt­jük ki. Az égési gázok a spirális egyes tekerü­letei között lévő hézagokban, az F köpen fölött elrendezett H kürtőbe szállnak föl é ezen útjuk alatt a spirális kamrában lévő vizet fölmelegítik, mely utóbbi a ./ csövön át jut a kamrába, míg a fejlesztett gőz a K csövön vezettetik el. A helyett, hogy a kamrát az imént leirt módon spirálisalakúan csavarnók össze, lehet a kamrát a (i. ábrában bemutatott módon zeg-zugosan vagy kigyószerűen is összehaj­tani, azaz a kamrát egyenlő hosszakban de váltakozó irányokban áthajtjuk, úgy hogy ezen áthajtott darabok szorosan egymáshoz, ill. egymásra fekiisznek. Az egyes részeknek belterei egymással folytonos összeköttetésben állanak, míg a kamra D és E falainak külső fölületei a gázok átáramlására alkalmas közöket ké­peznek. Az így alkotott kamrát, ha azt gőzkazá­nul akarjuk használni, czélszerűen az F kö­penyben rendezzük el (10. és 11. ábrák) és a közte és ezen köpeny között lévő holt tért tömítéssel vagy pontosan beléillő Fl darabokkal töltjük ki. A 10. ábrában is Ja tápcső, K a gőzelvezető-cső és G a tüzelés. A 7. ábrában több. a 3. és 4. ábra szerint alkotott kamra szorosan egymáshoz sorakoz­tatva van föltiintetve. A kamrák ezen elren­dezése által ugyanazon eredményeket érjük el, mint a föntivel, vagyis víztereknek képző­dését, melyek a fűtő gázok átáramlását meg­engedő közökkel részarányos és szabályszerű módon váltakoznak, a mint ez az 5. és (L ábrákban bemutatott.elrendezéseknél islV ténik. m A 7. ábrában bemutatott elrendezést*

Next

/
Thumbnails
Contents