8097. lajstromszámú szabadalom • Izzólámpa folyós égőanyagok számára

Megjelent 1897. évi május lió 24 én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8097. szám. II/d. OSZTÁLY. izzólámpa folyós égő anyagok számára. HELFFT OSZKÁR KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 szeptember hó 21-ike. Elsőbbsége 1895 junius 28-ika. Az 1889. évi 16393. számú angol sza­badalmi leírás egy izzólámpát ismertetett meg, melynél az égő-anyag folyton égő­hevítő-láng által gázosíttatik. Ha az ezen szabadalmi leírásban leírt gázosítót az 1883. évi 420. számú angol szabadalmi leírásban előadott elv szerint alakítjuk át, mely sze­rint a gázosítónak retortája a lángnak el­vonuló gáztermékei által hevíttetik, úgy oly lámpát nyerünk, melynél a külön hevítő­lán'g helyébe úgyszólván maga az egész lámpa lép, melynek gáztermékei ennélfogva a gázosítást föntartják. Az égő-anyag tar­tályának ekkor czélszerűen oly alakot adunk, hogy az, mint az pl. az 1878 : 3484. számú angol szabadalmi leírásban említve van, a reflektorral egy darabot ké­pezzen. A jelen találmánynak tárgyát képező ily lámpa, mely ezen leírás végén említett elő­nyökkel bír, a mellékelt rajzban nézetben s részben függélyes metszetben van föl­tüntetve. Az a lámpaernyő fölött az égő-anyagnak azonos, alakú b tartálya van elrendezve; mindkét rész egydarabban készül, vagyis más szóval: az égő-anyag-tartályt maga a lámpaeniyő képezi. A tartályból két c c kanóczcső vezet fölfelé, melyek a d henger fölött a kereken vagy szögletesen hajlított e cső által vannak egyesítve. Az e cső föliil az f fölfüggesztő füllel és alul a g koromfogóval van ellátva. Ezen csőből a d lámpahenger mindkét oldalához képest ív­alakban elrendezett i i gázvezető csövek vezetnek lefelé a lámpa egy lángzójába, mely a k gázcsappal, az l Bunsen-égővel, az m lángzó-fejjel és n izzótesttel ellátott közönséges gázizzófényű-égő. Ezen lámpa működésbe hozatalára a c c csövek egyikét gyújtótesttel vagy hasonló­val egy pontban fölhevítjük, miáltal kis mennyiségű égő-anyagot párologtatunk el gyorsan. A gázok az e csőbe áradnak és innét az i i csöveken át az alsó lángzóba jutnak, a melyben azok ismét fölfelé áram­kfnak és meggyújtatnak, ha a gyújtótestet most a d lámpahenger fölé tartjuk. Ezen­túl a lámpa gázszükségletét már önmaga fejleszti, a mennyiben a d hengerből ki­áradó forró égési termékek a c és e csöve­ket fölhevítik, miáltal állandóan égő-anyag gázosíttatik és vezettetik a lángzóhoz. A k csapnak zárásánál a gázbeömlés megszűnik, a láng lassan kialszik, a c és e csövek ki­hűlnek és a gázosítás be van fejezve. A c c e kanóczcsövek és az i i vezeték­csövek két részből készülnek, mely két

Next

/
Thumbnails
Contents