8053. lajstromszámú szabadalom • Billentyű nélküli elcsattantó, egy, és kétcsövű puskák számára

Megjelent 1807. évi május hó 17-én. MAGY. KIR. S2ABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8053. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Billentyű nélküli elcsattantó egy- és kétcsövű puskák számára. COLBERT KÁROLY KERESKEDŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 5-ike. Azon tapasztalat következtében, liogy a puskáknak véletlen elsüléséből származó szerencsétlenségeket főleg az elsütő és el­csattantó-szerkezetnek kiszögellő részei okoz­zák, a törekvések sok esztendőn át már oda­irányulnak, hogy ezen részeket más olya­nokkal pótoljuk, melyek nem bírnak azon tulajdonsággal, hogy a lövész által teljesen el nem kerülhető ágakba, kövekbe vagy effé­lékbe való véletlen odaütődésük által mű­ködésbe hozatnak. Ezen törekvés vezetett az úgynevezett kakasnélküli puskák fölta­lálásához. Ily fegyverek, melyek a nem szán­dékolt lövésnek már bizonyos mértékben elejét veszik, számos igen jó szerkezetben léteznek; azon ismeretessé vált javaslatok azonban, melyek a billentyűnek mellőzését czélozzák, mind lényeges hátrányokkal bír­nak. A billentyűnek helyettesítésére elcsat­tantó gyanánt eddig javasolt szerkezeteknek legnagyobb része a biztos czélzást és az el­térés meghatározását lehetetlenné teszik és az összes eddig ismert billentyű nélküli el­csattantó - szerkezetek számos oly kézmoz­dulatot igényelnek, melyek a kéznek a puska tartásakor és a czélzáskor elfoglalt termé­szetes fekvésével ellenkeznek. A jelen találmány tárgyát oly billentyű nélküli elcsattantó - szerkezet képezi, mely­nek működtetéséhez csak egyetlen egy kéz­mozdulat szükséges, mely utóbbit éppen úgy foganatosítjuk, mint azt, melyet az eddigi fegyvereknél a billentyűknek leszorítására alkalmazunk a mikor is az elcsattantó szer­kezetnek kellő elrendezése folytán az arra beható ujjunk úgyszólván már magától jut ezen szerkezet közelébe, és mely szerkezet egyúttal véletlen behatások, mint ágakon való megakadás, kiilső lökések és effélék ellenében tökéletesen védve van. Ezen elcsattantó - szerkezet lényegében a puska minden gyúszöge számára külön el­rendezett ruganyos nyomószögből áll, mely a tokfenéknek megfelelően vastagított ré­szébe be van sülyesztve és melynek feje a fenéklemeznek megfelelő mélyített hézago­lásában nyugszik. Ezen nyomószög, midőn azt egy, a tusnyakat körülfogó és a nyomó­szögfej fölé mozgó ujjunkkal, előnyösen a mutatóújjal, befelé szorítjuk, az elcsattan­tóra hat, mely viszont az elcsattantó agan­csot megemeli és ezáltal kikapcsolja a lob­bantyúszerkezetet, mely így a gyúszöget előreszökkenti. A mellékelt rajzokban ezen billentyű nél­küli elcsattantó-szerkezet példaképpen kakas nélküli puskán való alkalmazásában van be­mutatva.

Next

/
Thumbnails
Contents