8040. lajstromszámú szabadalom • Fémmel bevont keréktalpak veloczipédekhez

r Megjelent 1897. évi május lió 18-án. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEI RA S 8040. szám. XX/c. OSZTÁLY. Fémmel bevont keréktalpak veloczipédekhez. HÁNFLEIN ALFRÉD KERESKEDŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 20-ika. Ismeretes, hogy a fát daczára számos jó tulajdonságának, nevezetesen könnyűségé­nek, azért, mert folytonos alakváltozásoktól kell tartani és mert szilárdsága aránylag csekély, a veloezipéd-iparban eddig alig alkalmazták. Eddig főleg keréktalpaknál használták, melyeket a legnagyobb mérték­ben igénybe vett helyeken rendkívül erősre kellett méretezni, hogy ily módon elég ellen­állókká legyenek. A találmány szerint a fakeréktalpak jó­val kiterjedtebb mértékben nyernek alkal­mazást, minthogy azokat fém védőréteggel vonjuk be, mely a keréktalpakat az időjárás hatása ellen védi és a pneumatikus abroncs által előidézett igénybevétel ellen kellő ellen­állást ad. Ez a szabadalom szerint oly mó­don történik, hogy a keréktalpat mechani­kus vagy galvanikus uton vonjuk be, mint az a csatolt rajzon látható. Világos, hogy a fémbevonat nemcsak a kerékpár gyöngébb részeit erősíti, neveze­tesen ama mélyedést, mely az abroncs­burkolat befogadására szolgál, hanem a keréktalp szilárdságát még avval is növeli, hogy a bevonatnak belül egymásra lapolt részeit az abroncsok egymáshoz szorítják, úgy hogy ezek a nyomásnak még jobban ellenállhatnak. A találmány kivitelénél korántsem va­gyunk a fához kötve, lehet ép úgy papír, cellulose, vagy papíranyagból készült kere­keket is bevonni. Magától érthető, hogy alumínium könnyűsége következtében bevo­nat gyanánt különösen előnyös. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Keréktalpak fából, papírból, celluloseból, vagy papíranyagból, melyek mechanikus vagy galvanikus úton készült fémbevo­natokkal vannak ellátva. Az 1. alatt védett talpak egy kiviteli módozata, az által jellemezve, hogy a bevonó bádogok belül egymásra vannak lapolva és az áthúzott küllők által bi­zonyos tekintetben össze vannak szö­gecselve. 2. (1 rajzlap melléklettel.) PULA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents