6989. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék acetylengáz tisztítására

Meg;jelent 1897. évi január lió 8-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6989. szám. II/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék acetylengáz tisztítására. PICTET RAOUL PÉTER EGYETEMI TANÁR GENFBEN. Szabadalmaztatott 1896 aususztus hó 3-ától kezdve. A víznek calciumcarbidra való behatása által fejlesztett acetylengáz igen sok káros hatású tisztátlanságot tartalmaz, mint a mi­lyenek az ammóniák, hidrogén, kén-, arsen-és szénhydrogénanyagok. valamint szénoxyd is, melyek az acetylengázban változó mény­nyiségekben fordulnak elő. még pedig azon anyagok természete szerint, melyek a villa­mos olvasztó kemenczékben a carbidnak előállítására alkalmaztattak. Ezen tisztátalanságok az acetylennek különös tulajdonságokat kölcsönöznek. A tisztátalan acetylen csaknem minden fémet, (le különösen vörösrezet támad meg és ezen testekkel oly vegyületeket képez, melyeknek egynéhánya robbanékony is. Az acetylennek világító ereje lényegesen csökken, mivel a gáznak lángja bíborvörös, csekély fényha­tású sugárkoszorúval van övezve, mely a tiszta gáznál csaknem teljesen eltűnik. Igen fontos tehát, ezen gázt egyszerű és csekély költséget okozó módon előzetesen megtisztítani, hogy alkalmazásánál a fent­említett hátrányokat mind elkerüljük és hogy világító képességét a maximumra fokozzuk. Az erre szolgáló eljárás abban áll, hogy 1. az acetylent konczentrált, körülbelül 20 és 40° G. közötti hőmérsékletre lehűtött chlorcalciumoldatba vezetjük be, 2. 40°/o konczentráczióju és 20 és 00° C. közötti hőmérséklettel bíró kénsavon vezet­jük át. 3. közönséges hőmérsékletnél ólomsókkal mossuk és 4. a tisztítás tökéletesítése czéljából jege­czesedett chlorcalciumon vezetjük át és ezáltal szárítjuk. A chlorcalcium az összes az acetylenben tartalmazott tisztátlanságokra szivacsként hat, a mennyiben különösen annak legve­szélyesebb részeit, az ammoniákot és szár­mazékait attól elvonja. Ha az acetylent megfelelő módon vezet­jük be, akkor az ammóniáknak és vízgőznek minden nyoma az acetylen legcsekélyebb megváltoztatása nélkül elvész. Ismeretes, hogy a vegyi kölcsönös beha­tások alacsony hőmérsékletnél teljesen el­nyomatnak és hogy a reakcziók fokozatos megszűnése bizonyos törvényszerűséggel megy végbe. A kénsavnak az acefrylenre való behatása pl. 20°-nyi hőmérsékletnél csaknem teljesen megszűnik. Ennek követ­keztében tehát kénsavnak és víznek oly keverékeit alkalmazhatjuk, melyek 20° alatti hőmérsékletnek ellentállanak és melyek csak 70° egész 80°-ál kristályosodnak ; ezen keve-

Next

/
Thumbnails
Contents