6958. lajstromszámú szabadalom • Ivóserleg papirosból

Megjelent 1897. évi január hó 9-ón. MAGY: szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 6958. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Ivósei'leg papirosból. drache c. g. gyáros drezdában. Szabadalmaztatott 1896 április hó 30-ától kezdve. Jelen találmány tárgya vízhatlan ivóser­leg papirosból (kartonból). Az össze nem törhető serleg különös olcsóságánál fogva italok kiszolgáltatására vasutakon, népünne­pélyeknél, kiállításoknál stb. alkalmas, azaz oly alkalmakkor, a midőn az itallal a ser­leg is a vevő tulajdonába megy át. így a majdnem értéktelen serleg használat után eldobható, midőn is az üvegserleggel szem­ben előnye, hogy nincs cserepe. Az edény olcsósága nem zárja ki azt, hogy azon em­lékképek, reklámok stb. alkalmaztassanak, melyek megőrzésre érdemessé teszik. A mellékelt rajzban a serleg, mely kü­lönböző nagyságban készíthető, ábrázolta­tott. 1. ábra a munkadarabot mutatja a kö­peny készítéséhez, 2. és 3. ábra a fenék­részek. 4. ábra a kész serleg. A serleg anyaga papiros. Legalkalmasabb a karton, mely fehér vagy színes lehet és e czélra különösen erősen enyveztetik no­vényileg. hogy kellően vízhatlan legyen. A kartonból az A köpenyt kivágjuk. A hosszélt követő a szalag, mely az 1. ábrában pontozva van föl tüntetve és épúgy a 4. áb­rában is látható, a köpeny összeillesztésére szolgál, mely 4. ábra szerint kónikus. Az alsó ívszélhez illesztett a1 szalag többször van bemetszve, hogy a fenék hozzáilleszté­séhez áthajlítható legyen. Alulról ezen át­hajlított szalagra B kisebb fenéklap helyez­tetik és ragasztás útján köttetik vele össze. Hogy az egész készítmény merevebb legyen, belülről még egy nagyobb fenéklap alkal­maztatik. Ez a rajzban B1 van jelezve, ere­detileg lapos és átmérője akkora, hogy a kónikus edényben nem egy könnyen megy le a fenékig. Dugattyúval kell azt benyomni, midőn is a 3. ábrában sraffozással jelzett homorú alakot veszi föl és az alsó B lap­hoz, valamint a köpenyhez szorosan illesz­kedik. A ragasztóanyag lehet növényi enyv. mely hideg vízben oldhatlan. Más vízben és hőben oldhatlan ragasz­tószer is alkalmazható. A serleg meg­maradhat nyersen vagy be lehet vonni fénymázzal, esetleg azt be lehet festeni és azután fénymázzal bevonni. A kónikus alak következtében a serlegek egymásba tolha­tók és nagy mennyiségben könnyen szál­líthatók. SZABADALMI IGÉNY. Papirosból készült ivóserleg, mely kónikus alakú és áll A köpenyből, hozzátoldott B B' feuékkel. (I rajalap melléklettel.) fallá* részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents