6912. lajstromszámú szabadalom • Mintázószekrény csőalakú építőtestek előállítására

Megjelent 1897. évi január hó 3-án. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI jg||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6912. szám. XVII/a. OSZTÁLY. Mintázószekrény csőalakú épító'testek előállítására. COHN FERDINÁND ÉS BRUNCKHORST BENEDEK HENRIK GYÖRGY KERESKEDŐK HAMBURGBAN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 30-ától kezdve. Az új mintázószekrény pépszerű meg- J merevedhető anyagból csőalakú építötestek előállítására szolgál. Az 5. és 6. ábrák egy ily B építőtestet tüntetnek föl. melynek fölső és alsó tartófölülete köröskörül futó a hornyokkal bírnak, melyek b öntőcsator­nák által a csőfalban egymással össze van­nak kötve. Az építőtestek szárazon egy­másra helyeztetnek, és az öntőcsatornák híg anyaggal lesznek kiöntve, mely az a hornyokat is kitölti és csakhamar megke­ményedik. Ezen épületköveknek egymással való további összeköttetése czéljából. az egymás alatt fekvő függélyes b öntőcsator­nákon vasrúdat lehet keresztül dugni. Az új mintázószekrény segélyével ilyen építőkövek minden keresztmetszet-alakban előállíthatók, mely szerint kell a mintázó­szekrény külső alakjának is berendezve lennie. A rajzban ez mint koczka van t'öl­tüntetve, négyoldalú kéménycsövek előállí­tására. A c fenéklapon csuklók segélyével a </ oldallapok vannak megerősítve, melyek a fenéklapra merőlegesen fölállítva, szekrény­alakú, fölül nyílt teret zárnak be és egy­mással kis d1 kilincsek és d2 kilincsorrok segélyével köttetnek össze. | Két átellenben lévő oldallap belső fölii­letein e kerek pálczák vagy bordák vannak alkalmazva, melyek a csőalakú építőtest tartó fölületein az előállítandó horonynak megfelelnek. Továbbá ezen <1 oldallapok mindegyike egy középső f nyílással bír, melynek alakja azon belső ür keresztmet­szetének felel meg, mellyel az építőtestek ellátandók. Végül a nyílásokkal ellátott ol­dallapok mindegyikében két g fúrat van. Miután az oldallapokat fölállítottuk és egymással összekapcsoltuk, két-két átellen­ben álló g g fúraton keresztül gL pálczát és a középső f f nyílásokon keresztül magot dugunk át (1 3. ábra). Az utóbbi előzőleg egyes h lemezekből lesz összetéve, melyek h1 tömbökkel és h2 nyúlványokkal üreges prizmává egyesíttetnek (7. és 8. ábra). Ezen üreges prizmát a két f f nyíláson keresz tiil toljuk és ezután h lemezeit a belsejébe dugott t ék segélyével erősen az f f kö­zépnyílások felé szorítjuk (1. és 2. ábra), úgy hogy az üreges prizma a szekrény­téren belül öntőmagot alkot. Ekkor a pépszerű folyós anyagot, mely­ből az építőtestet előállítani akarjuk, a szek­rénybe betöltjiik, mely alkalommal a fölső g1 pálcza czélszerűen még nincs a g g fúra-

Next

/
Thumbnails
Contents