6911. lajstromszámú szabadalom • Mintázószekrény profilozott szélekkel bíró építőlemezek előállítására

Megjelent 1897. évi .január lió 2-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6911. szám. XVII/ft. OSZTÁLY. Mintázószekrény. profilozott szélekkel biró építőlemezek előállítására. COHN FERDINÁND ÉS BRUNCKHORST BENEDEK HENRIK GYÖRGY KERESKEDŐK 11AMBURGBAN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 29-étől kezdve. Az új mintázószekrény oly építőlemezek előállítására szolgál, melyek pépszerű, meg­merevíthető anyagból profilozott széllel lesz­nek alakítva. Az 5. és 6. ábra ily építőle­mezt tüntetnek föl, melynek szélei körös­körül futó a horonnyal vannak ellátva. Ezen fölül a fekvő hézagokat bevágjuk, míg az álló hézagokat több kúpalakú ax üreggel el­látjuk. A fal építésénél a lemezek első ré­tegét fölállítjuk és az álló hézagoknál kelet­kező csatornákat gyorsan keményedő ha­barccsal teleöntjük. Az a1 üregekbe folyó habarcs a lemezek számára kötőcsapokat alkot. A második építő lemezréteget, össze­köttetés végett az elsőre helyezzük és a hézagcsatornákat ki töltjük habarccsal. A lemezeket így tovább egymásra rakva, el­készítjük a falat, mint ezt a 7. ábra mutatja, melynél az építőlemezek igen erősen lesznek egymáshoz kapcsolva. Az új mintázószekrény h fenéklappal bír. melyen a oldallapok csuklók segélyével vannak megerősítve. Az egyik oldallapra d födelet szintén csukló segélyével erősítjük meg. Ezen oldallapokat a feneket és a fö­delet — azon esetre, ha az előbb leírt építőlemezeket önteni akarjuk, — belső fö­lületükön keskeny, egyenlő irányú e hordák­kal látjuk el. melyek közül a fenék és fö­dél bordái e1 csapokkal bírnak, míg a bor­dák középső részeire mindkét oldallapon c2 bordával ellátott es léczet erősítünk. Miután a r oldallapokat fölállítottuk és egymással összekötöttük, (pl. r-1 kilincsek és c2 kilincs-orrok által) a fölül még nyílt szek­rénytérbe f válaszfalak az e3 léczek közötti tA hornyokba tolatnak. E falak között kes­keny hézagok maradnak, melyekbe az építő­lemez anyaga betöltetik. Ezután a d födelet lecsapjuk és az anyagot meghagyjuk ke­ményedni. Ha az utóbbi már megtörtént, akkor legelőbb a födelet és azt a két ol­dallapot fölnyitjuk, melyek az f válaszfa­lakkal párhuzamosan állanak és a megke­ményedett építőlemezeket egymásután és a válaszfalakkal fölváltva távolítjuk el a szek­rényből. Ezen építőlemezek az 5. és 0. áb­rákban föltüntetett profilozott szélekkel fog­nak bírni és azonnal, vagy külön megszárí­tás után építési czélokra használhatók. A szélek másnemű profiljai mint az előbb leírtak, nincsenek kizárva , a szekrény falak belső lapjait a szélek profiljainak megfele­lőleg készítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents