6889. lajstromszámú szabadalom • Újítások nemezczipőkön

Megjelent 181)6. évi deczember lió 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 6889. szám. I/b. OSZTÁLY. Újítások nemezczipőkön. RUDOLF STERN & COMP. CZÉG, HUNYA-CZIPŐK GYÁRA PROSSNITZBAN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 5-étől kezdve. Nemezczipők (hnnyaczipők) kiterjedt hasz­nálatának, egyéb előnyeik daczára is azon hátrány állja útját, hogy azok, még akkor is, ha vízálló anyagból készült talpakkal vannak ellátva, nedves és sáros talajon a talphoz közel eső részeiken nagyon szen­vednek. A jelen találmány tárgyát képező újítá­sok értelmében ezen hátrányon azáltal se­gítünk, hogy a nemeztalp alá kéregpapir­bür- vagy egyéb alkalmas anyagból betét­talpat illesztünk, melyet a czipő fölső részé­vel kiilső. természetes vagy ismeretes mó­don vízállóvá tett mesterséges bőrből ké­szült, talp által egyesítünk. A mint a mellékelt rajzból látható, mely­nek 1. ábrája ily czipő oldalnézete, 2. áb­rája hosszmetszete, az alsó d bőrtalp a czipő fölső c részének alsó széleit körülfogja és ezekkel össze van varrva. (J. ábra.) A d bőrtalp a czipőt körülfutó sávot ké­pez, mely a nedvességnek a czipő alsó részébe való behatolását megakadályozza és a. melynek szélessége szükséghez képest külömbözőnek választható. SZABADALMI IGÉNY. Újítás nemezből készült czipőkön, jellemezve azáltal, hogy a tulajdonképeni nemez­talp alatt egy közbetett b talp van el­rendezve és hogy ezen betéttalpat egy a szélein fölhajtott, a czipő fölső c. ré­szével varrás által összevart, természe­tes vagy vízállóvá tett mesterséges bőr­ből készült d kiilső talp fogja körül. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája tíud»p»stsn

Next

/
Thumbnails
Contents