6888. lajstromszámú szabadalom • Csővezeték tápvíz vagy más folyadékok előmelegítésére

Megjeleni 1896. évi tleczember hó 31-én. MAGY. j||| KIU. SZABADALMI IBl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS (i888. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Csővezeték tápvíz vagy más folyadékok előmelegítésére. SÁRVÁRY MÁTÉ GÉPÉSZ BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 29-étől kezdve. Jelen találmány tárgya egy csőkombi ná­cziő. mely gőzkazánok vagy főzőkészülékek első huzamában elrendezve, a tápvíz vagy más folyadékok előmelegítésére szolgál. Mellékelt rajzban ily csőkombináczió, mely egy gőzkazán tápvízének előmelegítésére szolgál, van föltüntetve és pedig az 1. ábrában, az összelrendezés vertikális metszetben; a 2. ábrában keresztmetszetében. A szivattyúból vagy tartányból jövő víz a csövön át b-be jut és innen lefelé c-be, a hol két vagy több esőbe eloszlik. Nagyobb számú cső elrendezésének czélja. hogy egyrészt a melegítő gázok melegüket nagyobb fölületnek átadhassák másrészt pedig a víz lehető kis sebességgel haladjon a csö­veken át. hogy ennek következtében a víz több meleget vehessen föl. c-ből a víz fölfelé fi?-be halad, innét ismét lefelé c-be és ekkor újra fölfelé f-be. A cső­kanyarulatok száma a térviszonyoktól függ. /'-bői a víz (j-he áramlik és innen vagy a kazánba vagy egy tartányba jut. Az egész vezeték kovácsolt vasból vagy más alkalmas anyagból állítható elő és />. d és f-nél a c3Övek tisztítása czéljából, levehető födelekkel van ellátva. A b. c, d, e és /' részek öntött vagy kovácsolt vasból állíthatók elő, c és e csapadékok fölvételére szolgáló edények, melyek a kazánkő, iszap tisztítására, elzárható nyílásokkal vannak ellátva. Valamennyi rész, mint a rajzból látható, oly módon van elrendezve, hogy a meleg gázok hatásának ne legyen kitéve, miáltal igen nagy tartósságuk biztosítva van. SZAIUDALMI .JOGFENNTARTÁS. 1. Egy csővezeték, tápvíz vagy más folya­dékok előmelegítésére, gőzkazánok és főzőkészülékeknél, jellemezve egy a tüze­lés első huzamába beépített csőrendszer által, melynek egyes részei, a meleg gázok által nem érintett h. c, ds e és / részek által vannak egymással össze­kapcsolva. 2. Az 1. alatt igényelt csővezeték, melynél a c és e részek az alsó cső végeknél edé­nyekké vannak alakítva, melyek a csa­padékok fölvételére szolgálnak és a folya­dékok és összegyülemlett csapadékok levezetésére elzárható nyílásokkal vannak ellátva. 3. Az 1. alatt igényelt csővezeték, melynél a b, d és f részek a fölső esővégeknél, a csövek könnyű tisztítására levehető födelekkel vannak ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) 'alias részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents