6870. lajstromszámú szabadalom • Edényzár különösen konzervek számára

Megjelent 1896. évi deczember hó 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS P»870. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Edényzár, különösen konzervek számára. KOPETZKY KÁROLY CZUKRÁSZ BÉCSBEN. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 1-étől kezdve. A gyakorlatban ismeretes edényzárak, különösen a konzervüvegeknél használtak, azzal a hátránnyal bírnak, hogy az elzárandó edényen vagy megerősítő szerkezeteket kell alkalmaznunk, vagy pedig, ha ezt nem tesz­sziik. a zár alkalmazásánál az eljárás többé­kevésbbé komplikált. Mindkét hátrányt elkerüljük jelen edény­zárral. a mennyiben az edényen semmit sem kell megerősíteni és daczára ennek, az eljárás a zár szerelésénél és eltávolításánál nagyon egyszerű. Lényegében a szóban forgó edényzár áll a rugalmas, központján kiemelkedéssel ellátott kengyelből, mely az edény kiugró széle alá nyúlik és ez által a födelet rögzíti. Az 1. ábra a konzervüveg hosszmetszete, a 2. ábra annak fölülnézete. A rajzon az elzárandó a iiveg kiugró, homályosra csiszolt b széllel van ellátva, melyen a szélén szintén homályosra csiszolt c födél, d tömítő gyűrűvel együtt fekszik. A c födelet a rugalmas e kengyel rögzíti, melynek rugalmas középrésze a födelet érinti, másrészt az edény kiugró széle alá nyúlik s rugalmasságánál fogva a födélre nyomást gyakorol. A kengyelnek az edény széle alá nyúló részei úgy vannak megszabva, hogy az edé­nyen való elhelyezés alkalmával oldalt szo­ríttatnak, miáltal a kengyel fölső része — a rajz értelmében — alakot változtat és ennek folytán a födélre csaknem czentrális nyomást gyakorol. Ezen. az anyagnak helyenként való oda­szorítása folytán merevített kengyel vezeté­sére és rögzítésére a födél a czentrálisan alkalmazott f mélyedéssel van ellátva, melybe a kengyelen levő <j kiemelkedés becsappan. Tömítés gyanánt kaucsuk ajánlatos. Újítás gyanánt, különösen konzervüvegek­nél. pergamentgyűrűt is alkalmazhatunk, melyet előbb vízben vagy glyczerinben meg­lágyítottunk. Ezen zár folytán nincs többé szükségünk sajtókra, excenterekre vagy csavarokra s az edény gyors és könnyű kezelése folytán a vacuum könnyebben megtartható, a nélkül, hogy később lakkozással vagy kitteléssel kellene a tömítést létesíteni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Edényzár, különösen konzervdobozok, illetve üvegek számára, melyre jellemző az e kengyel, mely a c. födélre nyomást gyakorol, az a edény kiugró h széle alá nyúlik és vezetés, valamint rögzítés czél­jából g kiemelkedésével a födélnek köz­ponti f mélyedésébe kapaszkodik. 2. Az 1. igényben jellemzett edényzárnál d tömítőgyűrű alkalmazása pergamentbői, melyet előzőleg vizben vagy glyczerin­ben meglágyítottunk. (1 rajzlap melléklettel.) Pullas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents