6842. lajstromszámú szabadalom • Készülék palaczkoknak légmentesen és antiseptikusan való elzárására

Megjelent 1896. évi deczeinber hó 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 6842. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Készülék palaczkoknak légmentesen és antiszeptikusan való elzárására. SÖRENSEN NIELS GYÖRGY KERESKEDŐ STOCKHOLMBAN. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 16-ától kezdve. Eme találmány egy készülékre vonatko­zik. mely palaczkoknak légmentesen és antiszeptikusan való elzárására szolgál. Az elzárást olyan módon létesítjük, hogy a palaczkokat. hogy ha azokat körülbelül tel­jesen megtöltöttük, egy olyan mélyre be­nyomott dugóval zárjuk el. hogy a palaczk nyakában a dugó fölött szabad tér marad­jon. Eme teret valamely antiszeptikus folya­dékkal töltjük ki, azután pedig a palaczk nyakát egy második dugóval zárjuk el. Ily módon úgynevezett vízelzárást létesítünk, mely úgy a levegő, mint a fertőző csirák bejutását megakadályozza. Amaz ismert tény, hogy a folyadékok elzárásra használ­hatók. arra vezetett, hogy ezt a különleges elzárást létesítsem, mely két dugóból és az ezek között elhelyezett folyadékrétegből áll. Ennek következtében rendkívül egyszerű és olcsó "elzárást létesítünk, a mennyiben a palaczkot két olcsó, rövid dugó segélyével és nem az ennél aránytalanúl drágább hosszú dugóval zárjuk el, az elzárás maga pedig teljesen lég és csiramentes. Antiszep­tikus folyadék gyanánt formalin vagy bór­sav használható, mely az emberi egészségre ártalmatlan és azonkívül is csak minimális mennyiségben marad a palaczkban hátra. A palaczkok alakja változást alig szenved. mindössze a nyak fog hosszabb lenni, bár esetleg czélszerű a nyakat a folyadék be­fogadására szolgáló kiöblösödéssel ellátni. Ez az 1. és 2. ábrán két különböző kiviteli módozatban látható, a hosszabb nyak a 3. ábrán van föltüntetve. A palaczk nyaka 1. ábra két hengeres részből áll és ezek között van a B kiöblösödés. Ha a palaczkot az eltartandó folyadékkal megtöltöttük, az E dugót a palaczk C részébe dugjuk, a B teret a már jelzett antiszeptikus folyadék­kal megtöltjük és a folyadék fölött az A részbe a D dugót dugjuk be. Ha a B térben némi levegő maradt is. és ha a palaczkot fekvő helyzetben tartjuk is el, az eljárás teljesen megbízható, mert a hátra maradt kevés levegő a B térben leg­fölül fog elhelyezkedni és az elzáró folya­dék a dugó egész fölületét nedvesíteni fogja. A palaczk nyakának A része igen czélszerüen bővebb lehet, mint a C rész. Az A és C részek nemcsak hengeresek, hanem más alakúak is lehetnek, keskeny, a közép felé kiálló földuzzadással lehet el­látva. hogy ily módon megbízható tömítést létesítsünk. A 2. ábrán látható módosítás­nál a fölső dugót egy F dugó pótolja, mely helyett esetleg jól záró födél is hasz­nálható.

Next

/
Thumbnails
Contents