6840. lajstromszámú szabadalom • Újítások gőzturbinákon

Megjelent 1896. évi deczeinber hó 29-én. A1AGY. SZABADALMI ivIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6840. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Újítások gőzturbinákon. SIMON B1NT0UL RÓBERT MAGÁNZÓ LONDONBAN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 10-étől kezdve. -Jelen találmány a gőzgépek azon osz­tályára vonatkozik, melyeknél a nagynyo­mású gőz gyorsan forgó kerékre hat s a gőzgépet ezáltal működteti. Ezen gőzgépe­ket rendesen gőzturbináknak nevezik. A találmány ezélja az, hogy megkönnyítse az ilynemű gépek visszafelé mozgatását, kiseb­bítse a hajtókerék súlyát, önműködőlég sza­bályozza a gőz beömlését, és alább fölem­lítendő előnyöket nyújtson. Mellékelt rajzlapon az 1. ábra az újított gőzturbina előlnézetét tűnteti föl. 2. ábra egy hosszmetszet, 3. ábra metszet az 1-ső ábra x x vonala irányában. 4. ábra az 1. ábra metszete an nak y y vonalán át, 5. ábra az 1. ábra metszete z z vonal irányában. (5. ábra egy géprészletnek nagyobb lép­tékű keresztmetszete, 7. ábra az egyik szelep nagyobb léptékű hosszmetszete. Az 1. szekrény hengeralakú és 2 2 két todővel bír. melyek között kamra foglal helyet. A 2 iodők 4 és 5 üreges körgyű­rűt képeznek, a 4 gyűrű <> csőrendszerrel, az 5 gyűrű pedig egy másik közbeeső 7 csőrendszerrel van összeköttetésben. A 8 gőz vezető cső (I. ábra) a 4 és 5 gyűrűk­kel összeköttetésben lévő csőágakkal és 9 kétfúratú csappal bír, melynek forgatása által a gőzt tetszés szerint az egyik, vagy a másik körgyűrűbe bocsáthatjuk. A szekrény födőin át megfelelő csap­ágyakba 10 tengelyt helyezünk, mely a körben elhelyezett és hajtókereket képező 12 szárnyakat magában foglaló központi 11 korongot hajtja és a 13 és 14 keskeny csatornákkal ellátott <> és 7 csövek terén belíil forog. Ezen (> és 7 csőrendszerek csa­tornáit ellentétes irányban helyezzük el. Az egyik csőrendszeren átjövő gőz a (> ábrán jelzett szög alatt a 12 szárnyakra hat és a 11 hajtókereket egyik irányban elforgatja a másik csőrendszeren átjövő gőz pedig a szárnyak ellenkező oldalaira fog hatni, mi által a kereket ellenkező irányban forgatja. Ebből látható, ha a »'őzt a <> és 7 csőrend­szerek egyik vagy másikán átbocsátjuk, a hajtókerék egyik, vagyis másik irányban fog forogni, és igy a gép forgásirányát egyszerűen a 9 szelep elforgatásával meg­változtathatjuk. A 8 gőzbevezető csövet a (> és 7 csőrendszerrel különböző módon köthetjük össze, legalkalmasabb azonban ezt a 4 és 5 körgyűrű-csatornák közvetí­tésével a 9 szabályozó szelep használata mellett eszközölni.

Next

/
Thumbnails
Contents