6795. lajstromszámú szabadalom • Amalgám tömő és poralakú gyógyszert vivő csípő

Megjelent 18ÍMJ. évi deczeniber hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEÍRAS 6795. szám. VII/©- OSZTÁLY. Amalgam-tömő és poralakú gyógyszert vivő csípő. D" TILTSCHER JENŐ ORVOS GYERGYÓ-REMETÉN ÉS Du MÁTHÉ LAJOS ORVOS BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 május hó 21-étől kezdve. Jelen találmány alapját egy általánosan használatban levő boncztani csípő képezi, mely akként vau átalakítva, hogy a csípő­szárak külön-külön egy-egy vájt csatornát a—a képeznek, úgy hogy a csípő zárásakor egy egész lefutásában egyenlő átmérőjű csővé alakulnak b, mely az amalgam, illető­leg a poralakú gyógyszer befogadására szolgál. A csípő fogantyújának <•• mindkét ágán egy-egy hosszanti rés van /', mely rések egyike egy T alakú harántréssel <1 kezdődik. A két szár között egy tolókészúlék van, melyen egy fémrúd g van megerősítve, mely egy az említett csatornába pontosan bele­illő gombban végződik, h és a mely oly hosszú, hogy a végén levő gomb, ha a ké­szüléket egészen előre toljuk, 01—0'2'%.­nyire a csatornán kijön. Az egész tolókészúlék a csípőfoganttyú egyik szárán levő egyszerű hosszanti résbe f van erősítve egy kívül levő gomb által ni. míg a T alakú harántrésen keresztül egy megfelelő T alakú fémcsap n jön a másik szár külső oldalára, úgy hogy a ké­szüléket w, », g előre tolva, a csípő két szára «b» csővé záródik és mindaddig zárva marad, míg a készülék egészen vissza nem húzatott. Ha czélszerünek mutatkoznék, át­alakítható oly formán, hogy ezen haránt­réssel kezdődő hosszanti rés, harántréssel is végződjék, úgy hogy a mikor a zárt csípő föladatának vagyis az illető anyag bevite­lének és kitolásának megfelelt, szárai azon­nal szétnyílhassanak, a tolókészúlék vissza­húzásának megkönnyítése czéljából. Hogy a csípőszárak záráskor egymástól el ne térjenek és pontosan zárt csövet ké­pezzenek. a tolórúdtól jobbra az egyik, balra a másik száron egy o és o1 irányító szög van, a mely szögek mindegyike a másik csípőszáron levő />. p1 nyílásokba irányúi. Ugyanezen szerszámok egy másik nélkii­lözheteten alakja, az midőn az a, a csator­nák képezte zárt b cső. mint a 2—3. ille­az 5—fi. ábrákon látható egy negyed-, vagy félkörben lapjára vissza van hajlítva, meg­könnyítendő a poralakú gyógyszernek, ille­tőleg amalgamnak olyan helyekre való be­vitelét. a hová egyenes csípővel hozzáférni nem lehet. Ezen módosulásban a merev toló­rúdat g akár egy lapos, akár egy spirális rúgó q képezi. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Amalgam-tömő és poralakú gyógyszert vivő csípő, kivájt csípőszárakkal a—

Next

/
Thumbnails
Contents