6777. lajstromszámú szabadalom • Elektromos zár kulcs nélkül

Megjelent 18í)(í. évi (kczemlier lió 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 6777. szám. VIIIM. OSZTÁLY. Elektromos zár kulcs nélkül. NYILASI ERNŐ MOZDONYVEZETŐ GYŐRÖTT. Szabadalmaztatott 1896 május hó 4-étől kezdve. Jelen találmány tárgyát oly villamos zár képezi, mellyel kulcs nélkül, távolabb eső helyről egy billentyű nyomása által az ajtót zárni és egy másik billentyű megnyomásá val kizárni lehet. A készülék működését egy villamos csengő jelzi. Találmánybeli készülék mellékelt rajzban látható, és pedig: 1. ábrában a zár teljes szerkezete a hozzá­tartozó kapcsoló elrendezésével, 2. ábra pedig a váltót sematikusan, az átváltás pillanatában mutatja. A zár működése a következő: Az a billentyű lenyomása által az áramkör záratik és a B elemből jövő áram átmegy a G csengőn, a .H vezetéken, a ra rugókon. D elektromágnesen, d rugón, e vezetéken, f villán, (j érintő lemezkén. 2 vezetéken, c2 rugókon és az a billentyűn át visszaérkezik a B elembe. A villamos áram ezen útján a következő készülékeket hozza működésbe: A B elem­ből jövő áram a G csengő elektromágnesén átmenvén, a csengő jelzi, hogy az áramkör zárva van, illetve, hogy a készülék mű­ködik. Innen az áram a 3 vezetéken át a 1> elektromágneshez érkezik, mi által ez a h emeltyűt magához rántja, mihelyt azonban a h emeltyű az elektromágnessel érintkezik, az áramkör a d rugónál megszakíttatik és ez okból a h emeltyű ismét visszaesik az eredeti helyzetébe és a d rúgó az e veze­tékkel ismét érintkezik. Ezen leírt áram­megszakítások által a h emeltyű gyors (pul­zácziószerű) mozgásokat végezvén, az ennek végén alkalmazott i lengetyűcske a j fogas­keréknek Va kerékfordulatát okozza. Ezen kerékfordulat által kétféle teljesítmény vé­geztetik. és pedig: az első fordulat által az E tolattyú u nyíl irányában előretolatik. mi által a zárnak benső Ax nyelve akként lesz elzárva, hogy ezt a kilinccsel most már kinyitni nem lehet, másrészt pedig a j ke­réknek második '/* fordulása által k l emel­tyűkarok m nyíl irányába nyomatnak, mi által az n kalapács az ábrában jelzett bal oldalról és jobb oldalra esik és ezen esés közben r peczek által magával rántja az /' villát (2. ábra). Az f villának a p érintő­lemezre való átesése folytán az ajtó bezá­rására szolgáló áramkör megszakíttatik és egyúttal az ajtó kizárására szolgáló áram­kör létesíttetik. Ha már most a b billentyűt megnyomjuk, akkor az áram ugyanazon munkát végzi, mint az előbb leírva volt. csakhogy meg­fordított irányban, még pedig az E tolattyú

Next

/
Thumbnails
Contents