6725. lajstromszámú szabadalom • A hüvelykujjra erősíthető kés gyümölcs levágására

Megjelent 1896. évi deczember hó 21-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6725. szám. X/b. OSZTÁLY. A hüvelykujjra erősíthető kés gyümölcs levágására. MOORS GYÖRGY F. ÉSM( FARLAND W. E. OWENZBOROBAN (E. A. É. A.). Szabadalmaztatott 1896 május hó 8-ától kezdve. A mellékelt rajzban: 1. ábra a kés perspektivikus nézete; a kés a hüvelykujjra van erősítve abban a helyzetben, melyben egy szőlőfiirtöt a kés élével le akarunk vágni. 2. ábra egy lyukasztott aczéllemez fölül­nézete, mely kellő alakra való hajlításhoz készen áll. 3. ábra a használatra kész kés oldal­nézete. 4. ábra egy lyukasztott aczéllemez fölíil­nézete, hasonlóan a 2. ábrához, külön kés­sel a lemezre való erősítéshez. A kés előállítása czéljából egy 1 aczél­lemez 2 középen a hüvelykujj izülete szá­mára lyukasztva van és 3 alsó része és 4 oldala gyöngén be vannak hajlítva, a mint az a 3. ábrában látható. (> sarkok 4 oldal és 3 alsó rész között ki vannak kerekítve és a hüvelykujjat az első izület mögött fönt és lent körülzárják, mint azt az 1. áb­rában látni lehet. 4 oldalak pontosan illeszkednek a hü­velykujj oldalához és 2 nyíláson át műkö­dési teret hagynak neki. 5 késvég legyezőszerűen van alakítva és 7, 7 bevágásokkal van ellátva, melyek a szögalakú, kétélű 8 kést a határos 9, 9 hüvelyklemeztől elválasztják és akkép haj­líttatik, hogy a hüvelykujj végéhez és ol­dalához jól illjék és a hüvelykujj nyomását, ha az egy szőlőfürt levágásánál stb. hajlik, fölvegye, a mint az az 1. ábra pontozot, vonalaiból látható. A kés szögalakú éllel bír és húzva metsz, a mi a munkát nagyon megkönnyíti. A 4. ábrában egy 10 külön kés behelye­zésére szolgáló berendezés van föltüntetve. 11 aczéllemezből három kis 12 csap van kisajtolva, melyek 10 kés fölé szoríttatnak és azt helyzetében megtartják. A kés alsó részén 13 bevágás van. mely az egyik 12 csap fölvételére szolgál. A kés szőlőn kiviil más gyömülcs levá­gására is alkalmas. A kés úgy dolgozik, mint a köröm foly­tatása, de annál erősebb és keményebb élesebb éllel van ellátva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A hüvelykujjra erősíthető kés szőlő s egyéb gyümölcs levágására, mely áll egy, a hüvelykujj alakjának megfelelően hajlított 1, 3. 4, 5, 6, 9 lemezből 2 ki­vágással a hüvelykizűlet számára és egy szögalakú éllel bíró, a kést alkotó 8 heggyel. 2. Az 1. alatt jellemzett készülék módosí­tása. melynél 10 külön kés 13 bevágás­sal, 11 lemezen az ebből kisajtolt 12 szorítócsapok segélyével erősíttetik meg. (t rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents