6703. lajstromszámú szabadalom • Készülék acetyléngáznak előállítására

Megjelent 1890. évi tleczeinber hó 19-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI IBM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6703. szám. il/e. OSZTÁLY. Készülék acetyléngáznak előállítására. BOURGOIN MIKLÓS ARMAND MÉRNÖK PÁRISBAN ÉS CARGILL GYÖRGY MAGÁNZÓ SOISY SOUS MONTMORENCYBEN. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 17-étől kezdve. A jelen készülék, mint az ismert acetylen­gáz fejlesztő készülékek legtöbbje, oly mó­don működik, hogy működését maga az előállított gáz szakítja meg, a mennyiben ennek nyomása a calciumcarbidot az azt megbontó vízzel érintkezésen kívül helyezi. Az új készülék az ismert készülékektől azonban egész szerkezete, különösen pedig szabályozó és biztonsági berendezései által különbözik. A készülék lényegében két, előnyösen hengeres alakú tartályból áll. melyek egy­mással össszeköttetésben állanak és melyek több kamrára osztott alátéten vagy talpza­ton vannak elrendezve. A talpzatban a tova­ragadott vizet kondenzáljuk és a fejlesztett gázt tisztítjuk, mielőtt azt fölhasználnók. Az egyik, köröskörül tömítetten zárt hen­ger rostélyszerű fenékkel bíró. kosáralakú calciumcarbidtartályt vesz körül; ezen ko­sarak a hengerben két, a hengeren kívül mozgatott fogasrúd segélyével emelhetjük és sülyeszthetjük. A másik henger arra szolgál, hogy a fejlesztett gáz által kiszorított vizet befogadja és úszó segélyével elzárható sze­lep által a légkörrel áll összeköttetésben. A.z új készülék a következő biztonsági be­rendezésekkel bír: 1. A gázelvezető csőben elrendezett nyo­másszabályozóval kaucsukzsák alakjában, melyen a gáz átöinlik és mely egy emeltyű által egy gázelzáró csapot működtet; 2. az úszóval ellátott henger mellett el­rendezett biztonsági szeleppel, mely a ké­szülék talpzatában lévő kamrák egyikével áll összeköttetésben ; 3. visszacsapódó szeleppel; ez egy kam­rában van elrendezve, mely a két hengert egymástól elkülöníti és a melyen a kiömlési főcsap ül; ezen szelepnek föladata, hogy levegőnek visszaáramlását a készülék felé meggátolja; 4. nagyon vékony, a második henger alatt a talpzat falazatába gyöngén odafor­rasztott biztonsági lemez, mely hirtelen gáz­túltermelés esetében a falazattól elválik és a készülékből gázt és vizet enged eltávozni. Ezek ezen új, a mellékelt rajzon bemu­tatott készüléknek jellemző sajátságai. Ezen rajzon: Az 1. ábra hosszmetszet a. nyugalomban lévő készüléken át. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vonala szerint. A 3. ábra fölülnézet. \ V

Next

/
Thumbnails
Contents