6692. lajstromszámú szabadalom • Ingó gyűrűháló tengeri fürdők számára

Megjelent :18í)6. évi deczember hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6692. szám. XX/g. OSZTÁLY. Ingó gyűrűháló tengeri fürdők számára. GRÓF SOMSSICH VIKTOR FIUMÉBEN. Szabadalmaztatott 1896 íebruár hó 11-étől kezdve. Az eddig alkalmazott dróthálók, melyek a tengeri állatoknak a fürdőbe való beha­tolása megakadályozására, kereteikkel együtt bocsáttatnak a tenger vizébe, czéljaiknak annyiban nem felelnek meg teljesen, a meny­nyiben a háló szilárd kerete a tenger fenekén lévő egyenlőtlenségek folytán nem simult teljesen a tenger fenekéhez, úgy hogy a kettő között hézagok maradtak, melyek az állatoknak a fürdőbe való szabad behatolást megengedik. Ezen hiány a mellékelt rajzban foltüute­tett és a következőkben leirt újítás által elháríttatik. Az új háló lényegében számos egymással összekapcsolt tetszőleges alakú A gyűrűből áll. Ezen, lazán összefüggő gyűrűkből össze­állított B háló C rúdra felfüggesztetik és a tenger fenekére bocsáttatik. Ezáltal azon czél éretik el. hogy a gyűrűk laza elren­dezése folytán a háló olyan helyeken is, a hol a tengerfenék egyenlőtlen, utóbbihoz simul, miáltal a tenger vizének a fürdőtől való tökéletes elválasztása éretik el. SZABADALMI IGÉNY. Ingó gyűrűháló tengeri fürdők számára, jellemezve B hálónak lazán összekap­csolt tetszőleges alakú A gyűrűi által, melyek C rúdra fölfüggesztve és a ten­ger fenekére bocsátva, utóbbi fölületének egyenlőtlenségeihez simulnak. (1 rajzlap melléklettel). Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents