6676. lajstromszámú szabadalom • Görgőpálya automatikus fékezéssel

Megjelent 18í)6. évi deczember lió 18-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI gM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6676. szám. V/g. OSZTÁLY. Görgőpálya automatikus fékezéssel. LORENC VIKTOR MAGÁNMÉRNÖK BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 4-étől kezdve. Elsőbbsége 1896 márczins hó 26-ika. Eme találmány tárgya egy görgőpálya egyes daraboknak (tuskóknak, fatörzseknek stb.) egymás után történő szállítására, mely különleges automatikus fék szerkezete kö­vetkeztében nagyobb lejtőknél is alkalmaz­ható. Ezenkívül a szállítandó tárgyak a pá­lyára a pálya tetszőleges pontján rakhatók föl és sebességük bizonyos maximális határt túl nem léphet. A csatolt rajzlapon ily görgőpálya sema­tikusan van föltűn tetve, még pedig: az I. ábra nézete, a 2. és 3. ábra alap­rajza. A 4. ábra a pálya keresztmetszete avnél, az 5. ábra y-nál. A 6. ábra ily pálya kereszt­metszete. ha az (aprófa, tégla, kő stb.) szál­lításhoz csillét használunk. A 7. és 8. ábra folyadékban forgó szár­nyas kereket mutat. a 9. ábra pedig folyadékban forgó,csavar gyanánt kiképezett szárnyas kereket. A görgőpálya, mint az a rajzlapon lát­ható. két többé-kevésbbé parallel a gerenda­szerkezetből áll, melyek között kereszt­irányban, közel egyenlő távolközökben a b görgők (hengerek) vannak ágyalva. Ezek kerületükön nagyszámú vastüskével vannak megrakva, vagy pedig bordákkal stb. ér­dessé téve. hogy a rajtuk futó teher ne csúszhasson. Eme b görgők tengelyük egyik vagy másik végén c szárnyas kerekeket viselnek, melyek a b görgőket fékezik, és melyek oly módon méretezvék, hogy egy bizonyos maximális sebességet túl ne lépjenek. Ha a c forgó szárnyak ellenállását nagyobbítani óhajtjuk, úgy azokat esetleg folyadékban is forgathatjuk, mely esetben azok csavar­alakban kiképezve, zárt hengerben foroghat­nak. melynek két vége tetszés szerint szűkít­hető csövön közlekedik egymással (1. a 9, ábrát). A görgőpálya ama pontjain, hol a görgők nagyon közel vannak a talajhoz (mint A-nél az 1. ábrán) a c szélfogó szár­nyakat külön d állványra lehet szerelni (1. és 5. ábra), mely esetben több b görgőt lehet egy megfelelő méretű c szélfogó szárnnyal e szíj- vagy lánczáttevés segélyé­vel kapcsolni. Az e transmissiót ekkor oly módon lehet berendezni, hogy fölváltva egyszer a b görgő tengelyére ékelt f szíj­vagy lánczdob fölött, másszor az alatt fut. Ezenkívül (mint az 1. ábrán C-nél látható) a közönséges x fékkorongnak, mely külön­ben lazán fut az /' korong tengelyén, többé­kevésbbé erős meghúzása által hathatós segédfékezés végezhető. Igen természetesen

Next

/
Thumbnails
Contents