6661. lajstromszámú szabadalom • Lisztkeverő és szitáló készülék

Megjelent 1896. évi deczember hó 18-án. MAGY. tidft KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS L. szam, X/j. OSZTÁLY. Lisztkeverő és szitáló készülék. becker hubert sütőmester berlinben. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 18-ától kezdve. Sütőműhelyekben gyakran bizonyos süte­mények elkészítésére szükséges, hogy több­féle lisztet, pl. búzalisztet rozsliszttel vagy más liszttel keverni kell. hogy egy bizo­nyos sütemény előállítható legyen. Most a lisztet nagy teknőkben keverik vagy oly térben, melyekbe a különféle fajtájú liszt kiöntve, lapátokkal lesz összekeverve. Ezen térben a lisztet keverő egyének mezitlábbal járnak, hogy a lisztet annál jobban kever­hessék. Az így kevert liszt gyakran hete­kig hever pornak és piszoknak kitéve, mint­hogy egyszerre föl nem használható. A lisztnek lábbal való tiprása. továbbá a por és piszok, úgy egészségügyi, mint gyakor­lati szempontból elítélendő. Ezen hátrány elhárítására szolgál ezen új készülék, mely egyszerű módon és gyor­san eszközli a különféle fajta és mennyi­ségű lisztnek keverését; ennek főczélja. hogy a mindennapi szükségletet mindig külön fedezendő, közvetlenül a zsákokból keveri mindennap a lisztet, úgy hogy min­dig tisztán szitált lisztet nyerünk. Ezen czélt az által érjük el, hogy a kö­vetkezőkben leírandó készülékbe, a keve­rendő lisztet elől)b egyes töltőszekrényekbe öntjük, melyek mindegyike egy nagy gyűjtő­tartályba vezet. Az egyes töltőszekrények talpain vízszintes tengelyek körül forgó keverők vannak elrendezve, melyek a lisz­tet lefelé dobják. Természetesen nem ok­vetlenül szükséges, hogy ezen keverők ten­gelyei vízszintesek legyenek, ezek függélye­sek és ferdék is lehetnek. A fődolog azon­ban. hogy ezen tengelyek, egy másik ke­verő elrendezés tengelyeihez ferdén legye­nek elrendezve. A liszt, mely a töltőszekrényekben elren­dezett keverők által lefelé dobatik. a gyűjtő­szekrény forgó keveuőire esik, melyről az egy alatta elrendezett szitára esik. Hogy egyrészt teljes keverés eléressék, másrészt a szita bedugulása megakadályoztassák, az alsó forgó keverőn kefék vannak elren­dezve, melyek a szitát súrolva, a liszt le­ülepedését megakadályozzák. A találmány tárgya mellékelt rajzban van föltüntetve és pétiig; az 1. ábrában metszetben, a 2. ábrában alaprajzban. A készülék, a keverendő lisztfajták száma szerint, több (a rajzban négy) c töltőszek­rénnyel van ellátva, melyek egy alsó d gyüjtöszekrényhez vezetnek. Az egyes c szekrények tölcséralakúak. Alsó végeiken két-két töltőszekrény részére egy-egy tengely van elrendezve, melyeken

Next

/
Thumbnails
Contents