6657. lajstromszámú szabadalom • Újítások a gőzfejlesztők kovácsolt fémfejszekrényének készítésén

Megjelent 1896. évi deczember lió 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6657. szám. V/c/2. OSZTÁLY. Újítás a gőzfejlesztők kovácsolt fémfejszekrényének készítésén. BABCOCK & WILCOX CZÉG LONDONBAN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 28-ától kezdve. Jelen találmány aprócsöves gőzkazánok azon részének gyártására vonatkozik, a melyeket fejszekrény gyanánt ismerünk, s a mely részekhez a vízcsövek végei lesz­nek illesztve. Jelen találmány egy oly fej­szekrényre vonatkozik, a mely a készítési mód szerint négy vagy két egymáshoz forrasztott részből állítható össze, a kész fejszekrénynek hullámos oldalai vannak és egy zig-zúgos mélyedésekkel bíró előlapja, mely zig-zúgok a benyúló lejtős vízcsövek­kel derékszöget képeznek. Áll továbbá egy hullámos oldalakkal biró fejszekrényből, a melyben a barázdák a fejszekrény üre­gekkel biró lapjához arányosan vannak el­rendezve, úgy hogy ezen barázdák segít­sége nélkül is a lap lukain át beilleszthetők és kivehetők a vízcsövek. Továbbá még némely a fejszekrényt képező alkatrész újításában áll, a mint az a, következőkben van leírva. A találmány egyik kombinácziója szerint a fejszekrény négy részből lesz összeállítva : úgymint két öblös főrészből, melyek mind­egyike fenékkel, 2 oldallal és két végrész­szel bír, melyek hegesztés által vannak összetartva. A fejszekrény ezen szerkezete és az összeállításánál használt készülék l -36. ábrákon van ábrázolva. A találmány másik konbinácziója szerint a fejszekrény két részből áll. az egyik az öblös formájú rész hullámos oldalakkal és fogas szélekkel, a másik rész egy lap, haj­lított végekkel és barázdás fölülettel bír, az öblös rész beillesztésére. Ezen két rész összeforrasztása által a kész fejszekrényt adja. A fejszekrény ezen mintája és az előállí­tásnál alkalmazott készülék .37—63. ábrák­ban van föltüntetve. Az 1. ábra a fejszekrény két főrészét, melyeket sajtolás által készítettünk, távlati nézetben tünteti föl; a fejszekrény fölső felén levő nyílásokat karimák veszik körül, az alsó rész lapja czíkczakosan van ké­szítve. A 2. és 3. ábra perspektívában mutatja azon két lapot, melyeket a fejszekrény megfelelő végeibe illeszteni kell. í. ábra kisebb léptékben a fejszekrény két felének nézetét ábrázolja (a szekrény végéről nézve) amint azok egymáshoz il­lesztendők. 5. ábra ugyanoly léptékben a 2. ábrán föltüntetett lapnak előlnézetét mutatja. 6. ábra a nyílásokkal ellátott lapnak né­zetét mutatja. 7. ábra a fejszekrény oldalnézetét.

Next

/
Thumbnails
Contents