6639. lajstromszámú szabadalom • Újítás járművek tengelycsapágyain

Megjelent 1896. évi decaember hó 1 <i-án. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 6639. szám. XX/a. OSZTÁLY. Újítás járművek tengelycsapágyain. rousselle narcisse kereskedő verviersben, snutsel jános és snutsel viktor kocsigyárosok brüsszelben. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 16-ától kezdve. .leien találmány tárgya járművek tengely­csapágyain való újítás, mely lényegében a tengelycsapra föltolt perselyből és golyó­csoportokból áll, melyek e tengelycsap irányában ható nyomásokat veszik föl, míg e tengelycsapra függélyesen ható nyomásokat a persely veszi föl. Saját szerű egy ily tengelycsapágynál az, hogy e tengelycsap mértani tengelyéhez ferde komponensek előidézése azon erők által lesz elkerülhetővé téve. melyek e tengely irányában hatnak. E czél lényegében azáltal lesz elérve, hogy a futógolj'ók érintkezési pontjának érintkező föliiletei, illetve érintő, síkjai, az ezeket közvetlenül támasztó részek­kel, valamint ez utóbbi és a perselyközötti, úgyszintén a tengelycsap lejtősségei közti érintkezési fölületek, e tengelycsap mértani tengelyéhez függélyesen vannak elrendezve. A mellékelt rajz egy ily módon tökélete­sített tengelycsapágyat tüntet föl, és pedig az 1. ábra tengelyirányú metszetben, a 2. ábra elölnézetben. Az A tengelycsap a szokásos módon B kiemelkedéssel van ellátva (1. ábra). Ez utóbbinak kifelé forduló, függélyes, a tengely­csap mértani tengelyéhez menő fölületére C gyűrű támaszkodik, mely a tengelycsapon lazán forgatható. Ezen C gyűrűn ismét az E gyűrűt lehet lazán forgatni. A C és E gyűrűk tehát a Z> futógolyók fölvétele czél­jából egy gyűrű-alakú hézagot hagynak maguk között. E mellett e két gyűrű és a D futógolyók közötti érintkezési fölületek elrendezése olyan, mint fönt említettük. Az E gyűrűnek kifelé fordult oldala, egy a fönt említetthez párhúzamos érintkezési fölület képzése mellett, a G tengelypersely felé fekszik. Az A tengelycsap kifelé forduló végére továbbá CL gyűrű van föltolva. Erre ismét az El gyűrű van föltolva. E mel­lett a C1 az A-n, El a O-en lazán forgat­ható. A C1 FA gyűrűk közé továbbá ugyanoly módon, mint a C E gyűrűkre vonatkozólag leírva van, D futógolyókból egy koszorú van beigtatva. Az E1 gyűrű tengelyirányú eltolódása azáltal lesz elkerülve, hogy a gyűrű és a G persely között egy a tengely­csap mértani tengelyéhez függélyesen álló érintkezési fölület van föltételezve. Ugyanez az eset áll a C gyűrűre és az A tengely­csap H csavaranyájára vonatkozólag is. Ez utóbbit / csavarbiztosítás tartja meg hely­zetében, mely egy sasszög használatával az A tengelycsapnak példaképen ötszögű A1 nyúlványára van föltolva (1. és 2. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents