6638. lajstromszámú szabadalom • Eljárás barnaszén és lignitkoksz előállítására

Megjelent 1896. évi deczember hó 17-én. MAGY. gg| KIR. szabadalmi h hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 6638. szám. II/a. OSZTÁLY. Eljárás barnaszén és lignitkoksz előállítására. l)u nagy dezső mérnök és vegyész budapesten. Szabadalmaztatott 1896 junius 27-étől kezdve. Ezen eljárás czélja lignit vagy barna­szénnek olyatén kokszolhatása, hogy az ily módon előállított koksz mindazon czélokra alkalmassá váljon, a mikre a faszén hasz­nálható. Előállítása következőképen történik: Az alkalmas lignitet vagy barnaszenet el­zárt edényben 0.27—0.65%-nyi mennyiségű mészchlorid és a mészehloridhoz viszonyítva 0.5 -2°/o szénsavas magnesia és 0.01 0.5°/0 bórsav hozzáadásával közönséges nyomás alatt szárazon desztilláljuk. A melléktermé­kek szintén fölfoghatók s ezek is értéke­síthetők. A lignit vagy barnaszén ezen el­járás által oly szénné válik, mely a faszén és a gázkoksz között áll, széntartalma fo­koztatik s a káros alkatrészeitől megtisztít­tatik. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a lignit vagy barnaszén kokszolá­sára, jellemezve azáltal, hogy a lignitet vagy barnaszenet mészchlorid, szén­savas magnesia és bórsav hozzáadása mellett száraz desztilláeziónak vetjtvk alá. Pallas részvénytársasig nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents