6630. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémek, vagy fémötvözeteknek elektrolyticai úton való kiválasztására

Megjelent 1 8ÍM5. évi deczeniber lió 17-én. MAGY. A KIR. szabadalmi b ^g hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 6630. szám. VII/i. OSZTÁLY. Eljárás fémek vagy fémötvözeteknek elektrolytikai úton való kiválasztására. dr jordis ede, vegyész münchenben. Szabadalmaztatott 1896 május hó 9-étől kezdve. Az eljárás a következő: Ha fémlactatok oldatait, melyek vagy közvetlenül tejsavas fémsók föloldásából keletkeznek, vagy me­lyek ásványsavas fémsó és tejsavas alkali-, vagy ammon-, vagy földalkali-, vagy fémsó közötti kettős csere fölbomlás által, főleg pl. fémsulfatok és tejsavas mész, vagy baryt közötti kettős csere fölbomlás, vagy egy fém­nek a megfelelő sűrűségű tejsavban való közvetlen föloldása által, esetleg elektro­mos áram alkalmazása mellett állítható elő, elektrolyzáljuk. akkor a kathodon az oldott fém a betartott föltételekhez képest külön­böző külsővel kiválasztatik. Különösen tiszta tejsavas oldatoknak egyéb vegyületek nélküli alkalmazása ese­tében a fémek mind sötét színben válnak ki; pl. nikkel, vas, vörösréz stb. részben, míg pl. zink bársonyszerű diszítőhatású alakban válik ki. Azáltal, hogy a fémfürdő­höz megfelelő vegyületeket adunk, pl. am­mont vagy alkálit, vagy tejsavas ammont. vagy alkálit, vagy ásványsavas, különösen kénsavas ammont, vagy alkálit, vagy más elemek oly sóit vegyítjük, melyek még a betartott föltételek mellett sem lesznek ki­választva, pl. alumínium, magnesium stb. a lecsapatandó fém színe tetszés szerint vilá­gosabbá lesz, úgy hogy a tiszta fémszinig sokféle árnyalatot lehet elérni. Ezen vegyü­letek által, melyek legtöbbnyire egyszersmind úgynevezet «vezető vegyiiletek», a fürdőnek tiszta lactatoldatoknál való jelentékeny el­lenállása is kis mértékre sülyed le. A fürdő sűrűségét, áraméi-őségét, feszült­ségét és hőmérsékletét illető bizonyos föl­tételek betartásával, egyszerű módon számos fémet, mint pl. platinát, nikkelt, vörösrezet, vasat stb. lehet kiválasztani. Ólmot fémesen, tömör és homogén minőségben választha­tunk ki. A zink kitűnően, igen világosan, csaknem ezüstfehéren és a körülményekhez képest durva, vagy finom szemcsés alakban, illetőleg bágyadt ténnyel válik ki. De különösen jól lehet az ezüstöt pl. foncsorozott sárgarézen, fehér bágyadt ré­teg gyanánt tökéletes fémes és tömör minő­ségben, tetszés szerinti súlymennyiségben kiválasztani; az ezüst tökéletes szilárdság­gal tapad és az agyagvaskővel simára csi­szolható anélkül, hogy leválnék, és igen jól fényesíthetők. Különös óvintézkedés nélkül is tiszta fehéren marad, ha jól megöblíttetett és a legkevésbbé sem veszi föl azt a sárgába játszó színt, mely a cyankali fürdőknél oly gyakran föllép. A sárgarezet is épúgy lehet kiválasztani, mint az ezüstöt és közvetlenül vasat vagy zinket vörösrézzel bevonni, mi-

Next

/
Thumbnails
Contents