6578. lajstromszámú szabadalom • Koczkalepény sütésére szolgáló kemencze a koczkalepényfogók számára való forgatókészülékkel

Megjelent 181)(>. évi deczember lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6578. szám. X/j. OSZTÁLY. Koczkalepény sütésére szolgáló kemencze a koczkalepényfogók számára való forgatókészűlékkel. LEHMANN RICHÁRD MÉRNÖK ÉS GÉPGYÁROS DREZDABAN. Szabadalmaztatott 1896 májas hó 12-étöl kezdve. Jelen találmány tárgyát koczkalepények és hasonlók sütésére szolgáló kemencze ké­pezi, melynél a koezkalepényfogó biztos és gyors forgatására szolgáló berendezés van alkotva az által, hogy a sajátszerűen szei'kesztett koezkalepényfogó egy sínveze­tékben fekszik, mely egy a kemencze bel­sejében levő forgóállvánnyal van összekötve oly czélból, hogy a koczkalepényfogót a forgóállvánnyal az iizein alatt megfordít­hassuk. A berendezés abban áll, hogy az itt elren­dezett két kamra mindegyikében, a szemben fekvő falakon vezetett két a b forgótárcsa van elhelyezve, melyek c d sínek által vannak ösz­szekötve. E cd sínek egyszersmind az A koczkalepénytőgónak minden irányban biz­tos vezetéket képeznek. Az A fogó hátulsó végén f csuklóval, és elül g kallantyúval bír. mely úgy van be­rendezve. hogy annak h lyukasfülébe egy forgópofát lehet behelyezni. A munkáló eljárás olyan, hogy nem mint eddig szokásos volt. a koezkalepényfogó emeltetik, aztán megfordíttatik és ezután ismét letétetik, hanem hogy a sütőhőnek elegendő egyoldalú behatása után, a h lyu­kasfülbe behelyezendő horog segélyével egy­szersmint az a h forgatótárcsák, a cd csap­ágysínek és a köztiik A koezkalepényfogó 180° körül lesznek forgatva. Ha a második pofaoldal is kész, akkor a kezdőállás elérése czéljából további 180° körüli forgatás megy végbe, és az A fogó kivehető. A rajz 1. ábrája a kemenczét hosszmet­szetben tünteti föl. és pedig a baloldalon az A koezkalepényfogó a fölnyitott a B fűtő­téren kívül, tehát a kezdő, illetőleg vég­állásban, míg a jobb oldalon a B fűtőtérben fekszik. A 2. és 3. ábrák a kemencze keresztmet­szetét mutatják, és pedig a 2. ábrában az A koezkalepényfogó az 1. illetőleg 3. állás­ban látható, míg a 3. ábra az A fogó 2. állását tünteti föl. SZABADALMI IGÉNY. Koczkalepény és hasonlók sütésére szolgáló kemencze az A koezkalepényfogó meg­fordítására való készülékkel, jellemezve az a b forgóállvány által, összeköttetés­ben az A koezkalepényfogó számára való d vezetősínekkel, melynek meg­fordítása által az állvány, a vezetékül szolgáló c, d sínekkel együtt, tetszés sze­rint előre és visszaforgatható. Cl rajzlap melléklettel.) Pátlas részvénytársaság nyom.Iája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents