6567. lajstromszámú szabadalom • Erőátviteli gépezet

Megjelent 1896. évi deczember hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6567. szám. V/e l. OSZTÁLY­Erőátviteli gépezet. HARTMANN SOPHUS GYÁROS BERLINBEN ÉS BULTMANN HERMANN KERESKEDŐ BRÉMÁBAN. Szabadalmaztatott 189l> junius hó 14-étől kezdve. Jelen találmány tárgya egy készülék, mely arra szolgál, hogy motor tengelyétől gyakorolt erő egy transzmissziós tengelyre át­vitessék. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány oldalnézetét mutatja; a 2. ábra egy metsze­tet tüntet föl az 1. ábra cr—x vonala irá­nyában. A tetszés szerinti motorral hajtott a ten­gelyen egy forgattyú fekszik, melynek b csapja az egyenlőtlen karú <• emeltyű r1 ha­sítékába belefogódzik és az a tengely for­gásakor azt forgó mozgásba hozza a dx csap­ágybakon fekvő d forgócsapja körül. Ezen emeltyű másik végén a d2 csapszög körül forgatható e vastartó van csuklósan megerő­sítve, melynek minkét e1 vége hasonlónemű emeltyűszerkezetbe fogódzik. Az egyes /' emeltyűk a g csapszögek körül /'1 csapágyak­ban forgathatólag vannak ágyazva, és egyik­végükön f2 villává vannak kiképezve, mely­lyel a szomszédos emeltyű szabad végét körülfogják. A nem viliázott végen lévő f3 keresztcsapszög a viliázott vég f* hasítéká­ban van vezetve, és az emeltyűket egymás­sal csuklósan összeköti, úgy hogy az egyik­nek mozgása a többi összes emeltyűk moz­gását vonja maga után. A két egymás fö­lött fekvő rendszer egyes emeltyűinek vi­szonyai és méretei úgy vannak megszabva, hogy ha az e vastartó legmagasabb helyze­tét elfoglalja, a fölső rendszer /' emeltyűi egyenes, az alsó rendszer emeltyűi tört vo­nalban állanak: és megfordítva, az é vas­tartó legalacsonyabb helyzetekor az alsó rendszer emeltyűi egyenes, a fölső rendszer emeltyűi pedig törtvonalban állanak, mint ezt az 1. ábrában a vonal sema­tikusan jelzi. E két emeltyűrendszerrel egy végtelen g1 szíjj van összeköttetésbe hozva, mely a h és i szíjjkorongokon szalad, me­lyek közíil h a Z- transzmissziós tengelyen fek­szik, míg i tetszés szerint van ágyazva, és csupán a g1 szíjj vezetésére szolgál. Az f emeltyűkön e szíjj a következőképen van vezetve. A g csapszögön a laza g2 kerekek fekszenek az alattuk, illetve fölöttük az f1 csapágybakon ágyazott i1 kerekek, a kettő között a szíjj szalad keresztül. Ezenkívül mindegyik f emeltyű viliázott végén egy kis l csapágy van föltéve, mely két kis h1 vezető-kereket visel, melyek között a g1 szíjj keresztül van vezetve. A szíjj ily mó­don össze van kötve az emeltyűkkel és

Next

/
Thumbnails
Contents