6520. lajstromszámú szabadalom • Elektromos gyújtókészülék

Megjelent 1896. évi deczember hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6520. szám. II/g. OSZTÁLY. Elektromos gyújtókészülék. OBERLÁNDER & C° CZÉG BÉCSBEN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 9-étől kezdve. Jelen találmány elektromos gyújtókészű­lékre vonatkozik, melynél nem mint az eddig smert készülékeknél a primér. hanem szekun­déráram szolgál a könnyen éghető folyadék meggyújtására és melynél egy billentyűre való nyomás elegendő, hogy a lámpafödelet kinyithassuk és a lámpát meggyújthassuk. A mellékelt rajzban az 1. ábra a készülék nézetét; a 2. ábra annak hosszmetszetét; a 3. ábra fölülnézetét és a 4. ábra vízszintes metszetét tünteti föl. A gyújtókészülék a szekrényből áll. mely­ben a l> telep vagy akkumulator és ezzel vezető összeköttetésben a c indukeziótekercs foglaltatik. Az egyik vezeték a b tele]) és c indukeziótekercs között d és e rúgók által van megszakítva, melynél azonban az ára­mot az f gombra, illetve billentyűre a /«-ban forgathatólag ágyazott g emeltyű közvetíté­sével gyakorolt nyomás által elzárhatjuk-A g emelőn elhelyezett i lemeznek e mel­lett valamely izoláló anyagból kell lennie, f-í mondott vezetékbe ezenfölül egy ismert k kondenzátor, mely fölváltva rétegezett papir és staniollapokból áll, oly czélból van beigtatva, hogy a föllépendő szikrázások csekélyebbé tétessenek és a készülék jobban működhessék. A g emeltyű másik karjával összekötte­tésben van az l rúd, mely a lámpa m égő­folyadék-tartályának bővebb részén keresz­tül elzártan van vezetve. Ezen l rúd, mint a rajzból látható, fölfelémozgásakor oly mó­don hat a kétkarú n emeltyűre, hogy az jobbra forgattatik, mely alkalommal annak o orra a q lámpafödél p toldalékát szabadon ereszti, és a lámpafödél a reája ható r rúgó által kinyittatik, azaz fölnyomatik. Az s rúgó a kettős karú n emeltyűt mindig ismét nyu­galmi állásába hozza. Az m folyadéktartály m1 fölső része ve­zető összeköttetésben van a fémből való t bélvezetőcsövekkel és előbbi m1 által, vala­mint az m folyadéktartály által a másod­áram egyik sarkával. A másodáram második vezetéke mint erős w sodrony izolálva megy az u burkolaton keresztül, úgy az m folya­déktartályon, valamint annak m1 fölső részén keresztül és itt csúcsban végződik a t bél­vezetőcső közelében. Ha az f gombra nyomást gyakorolunk, akkor a két d és e rúgó között a kontaktus előállíttatik. és a priméráram záródik, midőn egyidejűleg a g emeltyű, l rúd és n emeltyű közvetítése mellett a q födél szabaddá téte­tik, és az r rúgó által fölcsappantatik. Az áramzárás által származó másodáram meg-

Next

/
Thumbnails
Contents