6469. lajstromszámú szabadalom • Emberi vagy állati erő által vont peronospora fecskendő

-• ■ ■ / .•... ' - • < — ——-—------------■ Megjelent 1896. évi íleczember lió 7-én. MAGY.KIR. SZABADALMI HIVATAL f^AITAD ALTIT T EIR A S 6469. szám. X/i>. OSZTÁLY­Emberi vagy állati erő által vont perenoszpora fecskendő. FECHTIG IMRE BR. FÖLDBIRTOKOS TISZA-UGHON. Szabadalmaztatott 1896 jalius hó 12-étől kezdve. A leírandó találmány tárgya egy peróhosz­­pora fecskendő, mely emberi vagy állati erővel vonva egyúttal a szerte fecskende­zendő folyadék szivattyúzását is eszközli. E fecskendő rajzunkban első ábrában oldal­nézetben, a második ábra pedig hátulról nézve van bemutatva. E találmánynak tárgyát nem képezi sem a szivattyú, melynek segélyével a folyadék kiszoríttatik, sem pedig a folyadék szét­szórására szolgáló szájadék, azért ezekkel sem a rajzban, sem a leírásban bővebben foglalkozni nem kívánok. Lényegében ezen perenoszpora fecskendő egy A hengeren vontatható B szekrényből áll, mely utóbbiban a szétfecskendezendő folyadék lesz elhelyezve. A henger a ten­gelyével együtt forog, s- ez utóbbinak egyik vagy mindkét végén egy-egy excenter­­tárcsa van alkalmazva, melyeknek hivatása A henger forgása közben <• excenter rudat, továbbá d e f emeltyűk közvetítésével g dugattyú rúdakat mozgásba hozni., dús mely szivattyú szerkezete, mint az fentebb említve volt, tetszés szerinti lehet,.anélkül^ b b amaz Urtestek melyekben a folyadék megfelelő nyomás alatt beszivattyú?tatik és honnan az a li csőbe jut, mely utóbbival i folyadék-szórók állnak összeköttetésben. Rajzunkon egy ily h cső van alkalmazva, azonban a szőlősorok szélességéhez képest esetleg két ily csőkészülék jobb és bal ol­dalon alkalmazható. A henger hengertől ület-én legczélszerűb­­ben homorúén kivájt lehet, hogy ezáltal egy nem túlságosan magasra húzott bak­­háthoz alkalmazkodjék. A mi azonban nem okvetlen szükséges, mert a szőlős gazda, a. ki ily géppel kíván dolgozni, a bakhátat is elhagyhatja s a szőlőművelésnél gépéhez alkatmazkodhatik. k két a B szekrényen al­kalmazott markolat, melynek segélyével az egéBZ gépezet szükség esetén fölemelhető, a mi különösen kis helyen való megfordu­lásnál vállmtik szükségessé. I a nyílás, me­lyen át a folyadékot B szekrénybe öntjük. B szekrény m megfelelően görbített jobbról és balról alkalmazott két hevederrel. áll szilárd összeköttetésben, melyek közé a netogva ls mely a ten­­gelyre támaszkodik. Ez. által elérjük azt, hogy az egész készülék ivlléknnymignt n,ypr és még az esetben sem egyenetlen talajon jár. föl, -ha'“kissé fcíWNSMi. 1. ^ "*V­J * Mm ■JPS i • ' ’jL : J ^ s 1 i

Next

/
Thumbnails
Contents